מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תשע"ט

יום ראשון, ג' מנ"א: ד"ה אלה הדברים תשכ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' יד ואילך

יום שני, ד' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ו (מוגה בקונטרס שבת חזון תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רלא ואילך; סה"מ דברים ח"ג ע' מג ואילך

יום שלישי, ה' מנ"א – הילולא דהאריז"ל: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' נב ואילך

יום רביעי, ו' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ד – סה"מ דברים ח"א ע' כ ואילך

יום חמישי, ז' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"ו – סה"מ דברים ח"א ע' עח ואילך

יום שישי, ח' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תש"ל – סה"מ דברים ח"א ע' יז ואילך

יום ש"ק פ' דברים, שבת חזון, ת"ב נדחה: ד"ה קץ שם לחושך תשכ"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שכט ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' טו ואילך

סגירת תפריט