מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תשפ"ב

יום ראשון, ג' מנ"א: ד"ה אלה הדברים תשכ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' יד ואילך

יום שני, ד' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשח"י – סה"מ דברים ח"א ע' ו ואילך

יום שלישי, ה' מנ"א – יום ההילולא של האריז"ל החי: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' סט ואילך

יום רביעי, ו' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' פב ואילך

יום חמישי, ז' מנ"א: ד"ה גדול יהי' כבוד הבית תשכ"ב (מוגה, ויהי בששים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שלג ואילך; סה"מ אב-אלול בתחלתו

יום שישי, ח' מ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשכ"ט – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שלישית) ע' שפ ואילך

יום ש"ק פ' דברים, שבת חזון, ט' מנ"א: ד"ה קץ שם לחושך תשכ"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שכט ואילך; סה"מ אב-אלול ע' טו ואילך

סגירת תפריט