מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תשפ"א

יום ראשון, ב' מנחם אב: ד"ה אלה הדברים תשל"ו – סה"מ דברים ח"א ע' לט ואילך

יום שני, ג' מנחם אב: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רלא ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' מג ואילך

יום שלישי, ד' מנחם אב: ד"ה ציון במשפט תפדה תשכ"ט – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שלישית) ע' שפ ואילך

יום רביעי, ה' מנחם אב – יום ההילולא של האריז"ל החי: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' פב ואילך

יום חמישי, ו' מנחם אב: ד"ה ציון במשפט תפדה תשח"י – סה"מ דברים ח"א ע' ו ואילך

יום שישי, ז' מנחם אב: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ד – סה"מ דברים ח"א ע' כ ואילך

יום ש"ק פ' דברים, שבת חזון, ערב תשעה באב: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' סב ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' סב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט