מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת דברים תש"פ

יום ראשון, כ"ז תמוז: ד"ה אלה הדברים תשל"ו – סה"מ דברים ח"א ע' לט ואילך

יום שני, כ"ח תמוז: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ה (א) (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קנא ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' כה ואילך

יום שלישי, כ"ט תמוז – ער"ח מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשל"ה (ב) (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קס ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' לה ואילך

יום רביעי, א' מנ"א – ר"ח: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"ב – סה"מ דברים ח"א ע' סט ואילך

יום חמישי, ב' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תשמ"ו – סה"מ דברים ח"א ע' עח ואילך

יום שישי, ג' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' יז ואילך

יום ש"ק פ' דברים, שבת חזון, ד' מנ"א: ד"ה ציון במשפט תפדה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) סה"מ דברים ח"א ע' נו ואילך

סגירת תפריט