מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בשלח תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בשלח תש"פ

יום ראשון, ז' שבט: ד"ה ויהי בשלח תשמ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' עא ואילך

יום שני, ח' שבט: ד"ה ויהי בשלח תשכ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' א ואילך

יום שלישי, ט' שבט: ד"ה באתי לגני תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ באתי לגני ח"א ע' קכב ואילך

יום רביעי, יום הבהיר יו"ד שבט – התחלת שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה באתי לגני תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שעז ואילך; סה"מ באתי לגני ח"ב ע' קעח ואילך

יום חמישי, יום הבהיר י"א שבט – דידן נצח: ד"ה באתי לגני תשי"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א וסה"מ באתי לגני ח"א בתחלתם

יום שישי, י"ב שבט: ד"ה היושבת בגנים תשי"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' יג ואילך; סה"מ באתי לגני ח"ב ע' רמז ואילך

יום ש"ק פ' בשלח, י"ג שבט: ד"ה אז ישיר משה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' כא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט