מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בשלח תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בשלח תשפ"ב

יום ראשון, ז' שבט: ד"ה ויהי בשלח תשמ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' עא ואילך

יום שני, ח' שבט: ד"ה ויאמר גו' מה תצעק אלי תשמ"ו – סה"מ שמות ח"ב ע' סה ואילך

יום שלישי, ט' שבט: ד"ה באתי לגני תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ באתי לגני ח"א ע' קנו ואילך

יום רביעי, יום הבהיר יו"ד שבט – ע"ב שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה באתי לגני תשמ"ב – סה"מ באתי לגני ח"ב ע' קצב ואילך

יום חמישי, יום הבהיר י"א שבט – "דידן נצח": ד"ה כימי צאתך תשכ"ב – סה"מ שמות ח"א ע' ט ואילך

יום שישי, י"ב שבט: ד"ה ויבוא עמלק תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' נז ואילך

יום ש"ק פ' בשלח, י"ג שבט: ד"ה היושבת בגנים תשל"ח – סה"מ באתי לגני ח"ב ע' רסט ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט