מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בשלח תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בשלח תשפ"א

יום ראשון, יום הבהיר י"א שבט – "דידן נצח": ד"ה באתי לגני תשי"א (מוגה, ויהי בשבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' ג ואילך; באתי לגני ח"א ע' כט ואילך

יום שני, י"ב שבט: ד"ה ויהי בשלח תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' א ואילך

יום שלישי, י"ג שבט: ד"ה היושבת בגנים תשי"א (מוגה, ויהי בשבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' יג ואילך; סה"מ באתי לגני ח"א ע' רמז ואילך

יום רביעי, י"ד שבט: ד"ה ובני ישראל הלכו ביבשה תשל"ג – סה"מ שמות ח"ב ע' לו ואילך

יום חמישי, ט"ו שבט – ראש השנה לאילנות: ד"ה ארבעה ראשי שנים הם תשל"א (ויהי בחמשים שנה), מוגה בקונטרס ט"ו בשבט תנש"א (ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קסט ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' קמח ואילך

יום שישי, ט"ז שבט: ד"ה א"ר אושעיא כו' צדקת פרזונו – סה"מ שמות ח"ב ע' סא ואילך

יום ש"ק פ' בשלח, שבת שירה, י"ז שבט: ד"ה ויהי בשלח תשמ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' עא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט