מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת במדבר (באה"ק: נשא) וחג השבועות תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת במדבר (באה"ק: נשא) וחג השבועות תשפ"ב

יום ראשון, כ"ח אייר:

בחו"ל: ד"ה וידבר גו' במדבר תשל"ד – סה"מ במדבר ח"א ע' לח ואילך

באה"ק: ד"ה ביום השני הקריב תשל"ב (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רט ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' פג ואילך

יום שני, כ"ט אייר – ער"ח סיון: ד"ה בשעה שהקדימו (א) תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' שג ואילך

יום שלישי, א' סיון – ראש חודש: ד"ה מראיהם ומעשיהם תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' שיא ואילך

יום רביעי, ב' סיון: ד"ה בשעה שהקדימו (ב) תשל"ב – סה"מ שבועות ע' שיג ואילך

יום חמישי, ג' סיון: ד"ה צאינה וראינה תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קפא ואילך

יום שישי, ד' סיון: ד"ה וידבר גו' אנכי תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קפט ואילך

יום ש"ק פ' במדבר, ה' סיון, ערב חג השבועות: ד"ה חמשה קנינים (א) תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' קא ואילך

יום ראשון, ו' סיון – א' דחג השבועות: ד"ה חמשה קנינים (ב) תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' יז ואילך

יום שני, ז' סיון – ב' דחג השבועות (באה"ק – אסרו חג): ד"ה בשעה שהקדימו תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' כג ואילך


סגירת תפריט