מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת במדבר תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת במדבר תשפ"א

יום ראשון, כ"ז אייר: ד"ה אלפיים שנה קדמה תורה תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' א ואילך

יום שני, כ"ח אייר: ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קנט ואילך

יום שלישי, כ"ט אייר – ער"ח סיון: ד"ה ואהי' אצלו אמון תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קסח ואילך

יום רביעי, ר"ח סיון: ד"ה בחודש השלישי תשל"ז – סה"מ ימי הספירה ע' רלב ואילך

יום חמישי, ב' סיון: ד"ה בשעה שהקדימו תשל"ז – סה"מ שבועות ע' שנז ואילך

יום שישי, ג' סיון: ד"ה בשעה שהקדימו תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רצד ואילך

יום ש"ק פ' במדבר, ד' סיון: ד"ה וידבר גו' שאו את ראש תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' מח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט