מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת במדבר-שבועות-נשא (באה"ק: נשא-שבועות-בהעלותך) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת במדבר-שבועות-נשא (באה"ק: נשא-שבועות-בהעלותך) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ח אייר: ד"ה צאינה וראינה תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קלו ואילך

יום שני, כ"ט אייר, ער"ח סיון: ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קמב ואילך

יום שלישי, ר"ח סיון: ד"ה בחודש השלישי תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' רכב ואילך

יום רביעי, ב' סיון: ד"ה ועשית חג שבועות תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קמז ואילך

יום חמישי, ג' סיון: ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רס ואילך

יום שישי, ד' סיון: ד"ה וידבר אלקים תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רעא ואילך; סה"מ שבועות ע' רסז ואילך

יום ש"ק פ' במדבר, ה' סיון, ערב חג השבועות: ד"ה צאינה וראינה תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' שפט ואילך

יום ראשון, ו' סיון – א' דחה"ש: ד"ה אנכי ה' אלקיך תשמ"ט (מוגה, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קעה ואילך; סה"מ שבועות ע' תצה ואילך

יום שני, ז' סיון – ב' דחה"ש: ד"ה וידבר אלקים תשכ"ח (מוגה בקונטרס חג השבועות תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קסג ואילך; סה"מ שבועות ע' רנא ואילך

יום שלישי, ח' סיון – אסרו חג: ד"ה ועשית חג שבועות תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' שצה ואילך

יום רביעי, ט' סיון: ד"ה כל העוסק בתורה לשמה תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רעז ואילך

יום חמישי, יו"ד סיון: ד"ה כה תברכו את בנ"י תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"א ע' קלב ואילך

יום שישי, י"א סיון: ד"ה כה תברכו את בנ"י תשל"א – סה"מ במדבר ח"א ע' פ ואילך

יום ש"ק פ' נשא, י"ב סיון – סיום ימי התשלומין: ד"ה נשא את ראש תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קיא ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ח אייר: ד"ה צאינה וראינה תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קלו ואילך

יום שני, כ"ט אייר, ער"ח סיון: ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קמב ואילך

יום שלישי, ר"ח סיון: ד"ה בחודש השלישי תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' רכב ואילך

יום רביעי, ב' סיון: ד"ה ועשית חג שבועות תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קמז ואילך

יום חמישי, ג' סיון: ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רס ואילך

יום שישי, ד' סיון: ד"ה וידבר אלקים תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רעא ואילך; סה"מ שבועות ע' רסז ואילך

יום ש"ק פ' נשא, ה' סיון, ערב חג השבועות: ד"ה צאינה וראינה תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' שפט ואילך

יום ראשון, ו' סיון – א' דחה"ש: ד"ה אנכי ה' אלקיך תשמ"ט (מוגה, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קעה ואילך; סה"מ שבועות ע' תצה ואילך

יום שני, ז' סיון – אסרו חג: ד"ה וידבר אלקים תשכ"ח (מוגה בקונטרס חג השבועות תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קסג ואילך; סה"מ שבועות ע' רנא ואילך

יום שלישי, ח' סיון: ד"ה ועשית חג שבועות תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' שצה ואילך

יום רביעי, ט' סיון: ד"ה כל העוסק בתורה לשמה תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רעז ואילך

יום חמישי, יו"ד סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשל"ד (מוגה בקונטרס ט"ו סיון תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' שפה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קעא ואילך

יום שישי, י"א סיון: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, י"ב סיון – סיום ימי התשלומין: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רצה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קנט ואילך


סגירת תפריט