מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בלק תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בלק תשפ"א

יום ראשון, י' תמוז: ד"ה נתת ליראיך תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' א ואילך

יום שני, י"א תמוז: ד"ה הוי' לי בעוזרי תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רנט ואילך

יום שלישי, י"ב תמוז – חג הגאולה: ד"ה דעו כי ה' הוא אלקים תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קסד ואילך

יום רביעי, י"ג תמוז – חג הגאולה: ד"ה מזמור לתודה תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קעד ואילך

יום חמישי, י"ד תמוז: ד"ה לא הביט און ביעקב תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קסז ואילך

יום שישי, ט"ו תמוז: ד"ה מה טובו אהליך יעקב תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רנו ואילך

יום ש"ק פ' בלק, ט"ז תמוז: ד"ה שאו ידיכם קודש תשל"ז – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רכ ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט