מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בלק (באה"ק: פינחס) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בלק (באה"ק: פינחס) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, י"א תמוז: ד"ה לא הביט און ביעקב תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קמח ואילך

יום שני, חג הגאולה י"ב תמוז: ד"ה זה היום עשה ה' תשל"ח (מוגה בקונטרס י"ב-י"ג תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' ריא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רלב ואילך

יום שלישי, חג הגאולה י"ג תמוז: ד"ה דעו כי ה' הוא אלקים תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רלט ואילך

יום רביעי, י"ד תמוז: ד"ה אר"א כל אדם לעמל נברא תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' עב ואילך

יום חמישי, ט"ו תמוז: ד"ה לא הביט און ביעקב תשכ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' קסז ואילך

יום שישי, ט"ז תמוז: ד"ה מה טובו תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' רסא ואילך

יום ש"ק פ' בלק, טו"ב תמוז: ד"ה אראנו ולא עתה תש"ל – סה"מ במדבר ח"ב ע' רכא ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"א תמוז: ד"ה פינחס בן אלעזר תשכ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' רפב ואילך

יום שני, חג הגאולה י"ב תמוז: ד"ה זה היום עשה ה' תשל"ח (מוגה בקונטרס י"ב-י"ג תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' ריא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רלב ואילך

יום שלישי, חג הגאולה י"ג תמוז: ד"ה דעו כי ה' הוא אלקים תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רלט ואילך

יום רביעי, י"ד תמוז: ד"ה אר"א כל אדם לעמל נברא תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' עב ואילך

יום חמישי, ט"ו תמוז: ד"ה צו את בני ישראל תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שכב ואילך

יום שישי, ט"ז תמוז: ד"ה קדש ישראל להוי' תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' שיח ואילך

יום ש"ק פ' פינחס, טו"ב תמוז: ד"ה קדש ישראל להוי' תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' של ואילך

סגירת תפריט