מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בלק (באה"ק: פינחס) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בלק (באה"ק: פינחס) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, י"א תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (א) תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רסו ואילך

יום שני, י"ב תמוז – חג הגאולה: ד"ה עשרה שיושבין (ב) תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שז ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' ער ואילך

יום שלישי, י"ג תמוז – חג הגאולה: ד"ה כל הנקרא בשמי תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' צד ואילך

יום רביעי, י"ד תמוז: ד"ה מי מנה עפר יעקב תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' קח ואילך

יום חמישי, ט"ו תמוז: ד"ה נתת ליריאיך תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' ו ואילך

יום שישי, ט"ז תמוז: ד"ה כי מראש צורים אראנו תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רלא ואילך

יום ש"ק פ' בלק, י"ז (טוב) תמוז: ד"ה ה' מלך גאות לבש תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' נז ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"א תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (א) תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רסו ואילך

יום שני, י"ב תמוז – חג הגאולה: ד"ה עשרה שיושבין (ב) תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שז ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' ער ואילך

יום שלישי, י"ג תמוז – חג הגאולה: ד"ה כל הנקרא בשמי תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' צד ואילך

יום רביעי, י"ד תמוז: ד"ה נתת ליריאיך תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' ו ואילך

יום חמישי, ט"ו תמוז: ד"ה ה' מלך גאות לבש תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' נז ואילך

יום שישי, ט"ז תמוז: ד"ה אך בגורל תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רצ ואילך

יום ש"ק פ' בלק, י"ז (טוב) תמוז: ד"ה וידבר גו' לאלה תחלק הארץ תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' שיב ואילך

סגירת תפריט