מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהר (באה"ק: בחוקותי) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהר (באה"ק: בחוקותי) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, י"ד אייר – פסח שני: ד"ה להבין ענין פסח שני תשל"ח (מוגה בקונטרס פסח שני תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קמג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קז ואילך

יום שני, ט"ו אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשי"ג – סה"מ ויקרא ע' רמד ואילך

יום שלישי, ט"ז אייר: ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' קיד ואילך

יום רביעי, י"ז אייר: ד"ה הנה מה טוב תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' קלא ואילך

יום חמישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר: ד"ה פתח ר' שמעון תשל"ד (מוגה בקונטרס ל"ג בעומר תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קנא ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קנ ואילך

יום שישי, י"ט אייר: ד"ה וידבר גו' כי תבואו אל הארץ תש"מ – סה"מ ויקרא ע' רנ ואילך

יום ש"ק פ' בהר, כ' אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשמ"ו – סה"מ ויקרא ע' רנד ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"ד אייר – פסח שני: ד"ה אם בחוקותי תלכו תשד"מ – סה"מ ויקרא ע' שלא ואילך

יום שני, ט"ו אייר: ד"ה והתהלכתי בתוככם תשי"א – סה"מ ויקרא ע' רנז ואילך

יום שלישי, ט"ז אייר: ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' קיד ואילך

יום רביעי, י"ז אייר: ד"ה הנה מה טוב תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' קלא ואילך

יום חמישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר: ד"ה פתח ר' שמעון תשל"ד (מוגה בקונטרס ל"ג בעומר תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קנא ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קנ ואילך

יום שישי, י"ט אייר: ד"ה ונתתי שלום בארץ תש"ל – סה"מ ויקרא ע' רפז ואילך

יום ש"ק פ' בהר, כ' אייר: ד"ה אם בחוקותי תלכו תשמ"א – סה"מ ויקרא ע' שכא ואילך


סגירת תפריט