מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהעלותך (באה"ק: שלח) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהעלותך (באה"ק: שלח) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, י"ג סיון: ד"ה וידבר גו' בהעלותך תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א (הוצאה שני') ע' שפד ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' עדר ואילך

יום שני, י"ד סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קנד ואילך

יום שלישי, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה בהעלותך את הנרות תשל"ד (מוגה בקונטרס ט"ו סיון תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' שפה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קעא ואילך

יום רביעי, ט"ז סיון: ד"ה וזה מעשה המנורה תש"ל – סה"מ במדבר ח"א ע' קסח ואילך

יום חמישי, י"ז סיון: ד"ה רני ושמחי בת ציון גו' תשכ"ז (מוגה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קמט ואילך; סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפג ואילך

יום שישי, ח"י סיון: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, י"ט סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רצה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קנט ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"ג סיון: ד"ה שלח לך אנשים תשי"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קפו ואילך;

יום שני, י"ד סיון: ד"ה ויהס כלב תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' רנו ואילך

יום שלישי, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה ועתה יגדל נא תשי"ט (ויהי בששים שנה, מוגה בקונטרס כ"ח סיון תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קצג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רלא ואילך

יום רביעי, ט"ז סיון: ד"ה וידבר גו' כי תבואו תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שג ואילך

יום חמישי, י"ז סיון: ד"ה להבין ענין הנסכים תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"א ע' שכד ואילך

יום שישי, ח"י סיון: ד"ה והי' באכלכם מלחם הארץ תשל"ג – סה"מ במדבר ח"א ע' רעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, י"ט סיון: ד"ה ועשו להם ציצית תש"ל – סה"מ במדבר ח"א ע' רסו ואילך


סגירת תפריט