מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהעלותך (באה"ק: שלח) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהעלותך (באה"ק: שלח) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, י"ג סיון: ד"ה וידבר גו' בהעלותך תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א (הוצאה שני') ע' שפד ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' עדר ואילך

יום שני, י"ד סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קנד ואילך

יום שלישי, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה בהעלותך את הנרות תשל"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' שפה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קעא ואילך

יום רביעי, ט"ז סיון: ד"ה וזה מעשה המנורה תש"ל – סה"מ במדבר ח"א ע' קסח ואילך

יום חמישי, י"ז סיון: ד"ה רני ושמחי בת ציון גו' תשכ"ז (מוגה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קמט ואילך; סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפג ואילך

יום שישי, ח"י סיון: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, י"ט סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רצה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קנט ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"ג סיון: ד"ה שלח לך אנשים תשל"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' רצו ואילך

יום שני, י"ד סיון: ד"ה ויהס כלב תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' רנו ואילך

יום שלישי, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה ועתה יגדל נא תשי"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קצג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רלא ואילך

יום רביעי, ט"ז סיון: ד"ה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קצד ואילך

יום חמישי, י"ז סיון: ד"ה והי' באכלכם מלחם הארץ תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' רנ ואילך

יום שישי, ח"י סיון: ד"ה דבר אל בנ"י גו' ציצית תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' עדר ואילך

יום ש"ק פ' שלח, י"ט סיון: ד"ה וישלח יהושע תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שכ ואילך


סגירת תפריט