מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהעלותך תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהעלותך תשפ"א

יום ראשון, י"ב סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א (הוצאה שני' ואילך) ע' שפד ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל (מילואים) ע' עדר ואילך

יום שני, י"ג סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשל"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' שפה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קעט ואילך

יום שלישי, י"ד סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קפא ואילך

יום רביעי, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט (מוגה בקונטרס ט"ו סיון תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רצה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קנט ואילך

יום חמישי, ט"ז סיון: ד"ה רני ושמחי בת ציון תשכ"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קמט ואילך

יום שישי, י"ז סיון: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, ח"י סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קנד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט