מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהו"ב תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בהו"ב תשפ"א

יום ראשון, כ' אייר: ד"ה וידבר גו' כי תבואו אל הארץ תש"מ – סה"מ ויקרא ע' רנ ואילך

יום שני, כ"א אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשי"ג – סה"מ ויקרא ע' רמד ואילך

יום שלישי, כ"ב אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשמ"ו – סה"מ ויקרא ע' רנד ואילך

יום רביעי, כ"ג אייר: ד"ה אם בחוקותי תלכו תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' שכא ואילך

יום חמישי, כ"ד אייר: ד"ה והתהלכתי בתוככם תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' רנז ואילך

יום שישי, כ"ה אייר: ד"ה אם בחוקותי תלכו תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ויקרא ע' רצא ואילך

יום ש"ק פ' בהו"ב, כ"ו אייר, מבה"ח סיון: ד"ה רפאני ה' וארפא תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ ויקרא ע' רעג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט