מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בא תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת בא תשפ"ב

יום ראשון, כ"ט טבת – ער"ח שבט: ד"ה החודש הזה לכם תש"מ – סה"מ שמות ח"א ע' רכה ואילך

יום שני, א' שבט – ראש חודש: ד"ה החודש הזה לכם תשמ"א – סה"מ שמות ח"א ע' רכט ואילך

יום שלישי, ב' שבט: ד"ה ויאמר גו' בעשור לחודש תשמ"א – סה"מ שמות ח"א ע' רלד ואילך

יום רביעי, ג' שבט: ד"ה ויהי בעצם היום הזה תשמ"ג – סה"מ שמות ח"א ע' רלט ואילך

יום חמישי, ד' שבט: ד"ה ויהי בעצם היום הזה תשד"מ – סה"מ שמות ח"א ע' רמב ואילך

יום שישי, ה' שבט: ד"ה ויהי בעצם היום הזה תשמ"ו – סה"מ שמות ח"א ע' רמו ואילך

יום ש"ק פ' בא, ו' שבט: ד"ה ויהי בעצם היום הזה תשמ"ז – סה"מ שמות ח"א ע' רנ ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט