מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אמור תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אמור תשפ"א

יום ראשון, י"ג אייר – יארצייט הוו"ח אי"א נו"נ כו' ר' ישראל ארי' ליב: ד"ה ולאחותו הבתולה תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רכז ואילך

יום שני, י"ד אייר – פסח שני: ד"ה להבין ענין פסח שני תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קמג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קז ואילך

יום שלישי, ט"ו אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בני ישראל תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רמה ואילך; סה"מ ויקרא ע' רלא ואילך

יום רביעי, ט"ז אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בני ישראל תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' רלו ואילך

יום חמישי, י"ז אייר: ד"ה וספרתם לכם תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' א ואילך

יום שישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר: ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תשל"ז – סה"מ ימי הספירה ע' קע ואילך

יום ש"ק פ' אמור, י"ט אייר: ד"ה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תשל"ז (מוגה בקונטרס ל"ג בעומר תנש"א, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רעא ואילך; סה"מ ויקרא ע' קפו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט