מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אמור (באה"ק: בהר) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אמור (באה"ק: בהר) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, ז' אייר: ד"ה ולאחותו הבתולה תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רי ואילך

יום שני, ח' אייר: ד"ה וספרתם לכם תשל"ו – סה"מ ימי הספירה ע' כ ואילך

יום שלישי, ט' אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' רלו ואילך

יום רביעי, יו"ד אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' רמ ואילך

יום חמישי, י"א אייר: ד"ה וספרתם לכם תשד"מ – סה"מ ימי הספירה ע' לג ואילך

יום שישי, י"ב אייר: ד"ה חביבין ישראל תשל"ז – סה"מ ימי הספירה ע' צו ואילך

יום ש"ק פ' אמור, י"ג אייר – יארצייט הוו"ח כו' ישראל ארי' ליב: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רמה ואילך; סה"מ ויקרא ע' רלא ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ז' אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשי"ג – סה"מ ויקרא ע' רמד ואילך

יום שני, ח' אייר: ד"ה וספרתם לכם תשל"ו – סה"מ ימי הספירה ע' כ ואילך

יום שלישי, ט' אייר: ד"ה וידבר גו' כי תבואו אל הארץ תש"מ – סה"מ ויקרא ע' רנ ואילך

יום רביעי, יו"ד אייר: ד"ה כי תבואו אל הארץ תשמ"ו – סה"מ ויקרא ע' רנד ואילך

יום חמישי, י"א אייר: ד"ה וספרתם לכם תשד"מ – סה"מ ימי הספירה ע' לג ואילך

יום שישי, י"ב אייר: ד"ה חביבין ישראל תשל"ז – סה"מ ימי הספירה ע' צו ואילך

יום ש"ק פ' בהר, י"ג אייר – יארצייט הוו"ח כו' ישראל ארי' ליב: ד"ה להבין ענין פסח שני תשל"ח (מוגה בקונטרס פסח שני תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קמג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קז ואילך


סגירת תפריט