מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אחרי (באה"ק: קדושים) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אחרי (באה"ק: קדושים) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ג ניסן: ד"ה וידבר גו' אחרי מות תשכ"ב – סה"מ ויקרא ע' קעז ואילך

יום שני, כ"ד ניסן: ד"ה כתנת בד קודש תשל"ו – סה"מ ויקרא ע' קפו ואילך

יום שלישי, כ"ה ניסן: ד"ה כי ביום הזה תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' קצא ואילך

יום רביעי, כ"ו ניסן: ד"ה וספרתם לכם תש"ל – סה"מ ימי הספירה ע' טז ואילך

יום חמישי, כ"ז ניסן: ד"ה להבין ענין תחיית המתים תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' לג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' סא ואילך

יום שישי, כ"ח ניסן: ד"ה משה קיבל תורה מסיני תשד"מ – סה"מ ימי הספירה ע' עג ואילך

יום ש"ק פ' אחרי, מבה"ח וער"ח אייר: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש (ב) תשמ"ה – סה"מ ראש חודש ע' קיט ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ג ניסן: ד"ה קדושים תהיו תשכ"ז – סה"מ ויקרא ע' רי ואילך

יום שני, כ"ד ניסן: ד"ה קדושים תהיו תשמ"א – סה"מ ויקרא ע' ריח ואילך

יום שלישי, כ"ה ניסן: ד"ה וכי תבואו אל הארץ תשכ"ח – סה"מ ויקרא ע' ריד ואילך

יום רביעי, כ"ו ניסן: ד"ה וספרתם לכם תש"ל – סה"מ ימי הספירה ע' טז ואילך

יום חמישי, כ"ז ניסן: ד"ה להבין ענין תחיית המתים תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' לג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' סא ואילך

יום שישי, כ"ח ניסן: ד"ה משה קיבל תורה מסיני תשד"מ – סה"מ ימי הספירה ע' עג ואילך

יום ש"ק פ' קדושים, מבה"ח וער"ח אייר: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש (ב) תשמ"ה – סה"מ ראש חודש ע' קיט ואילך


סגירת תפריט