מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אחו"ק תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת אחו"ק תשפ"א

יום ראשון, ו' אייר: ד"ה וידבר גו' אחרי מות תשכ"ב – סה"מ ויקרא ע' קעז ואילך

יום שני, ז' אייר: ד"ה כתנת בד קודש תשל"ו – סה"מ ויקרא ע' קפו ואילך

יום שלישי, ח' אייר: ד"ה כי ביום הזה תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' קצא ואילך

יום רביעי, ט' אייר: ד"ה קדושים תהיו תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' ריח ואילך

יום חמישי, יו"ד אייר: ד"ה וכי תבואו אל הארץ תשכ"ח – סה"מ ויקרא ע' ריד ואילך

יום שישי, י"א אייר: ד"ה והתקדישתם תשמ"ה – סה"מ ויקרא ע' רכב ואילך

יום ש"ק פ' אחו"ק, י"ב אייר: ד"ה דבר אל כל עדת בנ"י קדושים תשכ"א (מוגה, ויהי בששים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רנז ואילך; סה"מ ויקרא ע' קצה ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט