מאמרים מומלצים לימי השבוע – ימי הסליחות תש"פ ור"ה תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – ימי הסליחות תש"פ ור"ה תשפ"א

יום ראשון, כ"ד אלול: ד"ה זה היום תחלת מעשיך (א) תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' רצד ואילך

יום שני, כ"ה אלול: ד"ה זה היום תחלת מעשיך (ב) תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' צט ואילך; סה"מ ראש השנה ע' שג ואילך

יום שלישי, כ"ו אלול, ג' דסליחות: ד"ה לך אמר לבי תש"כ (מוגה, ויהי בששים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רפא ואילך; סה"מ אב-אלול ע' קכ ואילך

יום רביעי, כ"ז אלול: ד"ה תקעו בחודש שופר תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' עח ואילך

יום חמישי, כ"ח אלול: ד"ה זה היום תחלת מעשיך תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' קסז ואילך

יום שישי, כ"ט אלול תש"פ, יום הולדת הצ"צ, ער"ה תשפ"א: ד"ה יו"ט של ר"ה תשמ"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תכא ואילך; סה"מ ראש השנה ע' שלו ואילך

יום ש"ק, א' תשרי – א' דר"ה תשפ"א: ד"ה אדון עולם תשמ"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תכט ואילך; סה"מ ראש השנה ע' שדמ ואילך

יום ראשון, ב' תשרי – ב' דר"ה: ד"ה יבחר לנו את נחלתינו תשכ"ג (מוגה בקונטרס ר"ה תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' ג ואילך; סה"מ ראש השנה ע' צז ואילך

סגירת תפריט