מאמרים מומלצים לימי השבוע – יו"כ-ימים ראשונים דסוכות תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – יו"כ-ימים ראשונים דסוכות תשפ"א

יום ראשון, ט' תשרי – ערב יום הכיפורים: ד"ה שיר המעלות ממעמקים תשמ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קטו ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' קצו ואילך

יום שני, יו"ד תשרי – יום הכיפורים: ד"ה בורא ניב שפתים תשמ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט – קונטרסים תשנ"ג ע' יג ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' רטז ואילך

יום שלישי, י"א תשרי – "בשם השם": ד"ה להבין כו' דורות הראשונים תשכ"ד – סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' ריב ואילך

יום רביעי, י"ב תשרי: ד"ה בסוכות תשבו תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קכא ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רכב ואילך

יום חמישי, י"ג תשרי – יום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש: ד"ה וחג האסיף תשמ"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תמא ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רמה ואילך

יום שישי, י"ד תשרי – ערב חג הסוכות: ד"ה יהי ה' אלקינו עמנו תשמ"ז – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רס ואילך

יום ש"ק, ט"ו תשרי – א' דחג הסוכות: ד"ה בסוכות תשבו תשכ"ג (מוגה בקונטרס חג הסוכות תנש"א, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' כז ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' סב ואילך

יום ראשון, ט"ז תשרי – ב' דחג הסוכות: ד"ה חסידים ואנשי מעשה תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' נא ואילך

סגירת תפריט