מאמרים מומלצים לימי השבוע – חוה"מ הסוכות ושמע"צ-שמח"ת תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חוה"מ הסוכות ושמע"צ-שמח"ת תשפ"א

יום שני, י"ז תשרי – א' דחוהמ"ס: ד"ה ולא יכנף עוד מוריך תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' ס ואילך

יום שלישי, י"ח תשרי – ב' דחוהמ"ס: ד"ה הללו את ה' תשל"א (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קג ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קכה ואילך

יום רביעי, י"ט תשרי – ג' דחוהמ"ס: ד"ה בסוכות תשבו תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קעה ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קעח ואילך

יום חמישי, כ' תשרי – ד' דחוהמ"ס: ד"ה בסוכות תשבו תשל"ז – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קפו ואילך

יום שישי, כ"א תשרי – הושענא רבה: ד"ה ביום השמיני עצרת תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שנה ואילך

יום ש"ק, כ"ב תשרי – שמיני עצרת: ד"ה ביום השמיני שלח תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קלג ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תיח ואילך

יום ראשון, כ"ג תשרי – שמחת תורה: ד"ה תורה צוה תשכ"ג (מוגה בקונטרס שמע"צ-שמח"ת תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' לז ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' רצט ואילך

סגירת תפריט