מאמרים מומלצים לימי השבוע – חה"ש (בחו"ל)/פ' נשא (באה"ק) תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חה"ש (בחו"ל)/פ' נשא (באה"ק) תש"פ

יום ראשון, ר"ח סיון: ד"ה בחודש השלישי תשכ"ט (מוגה בקונטרס ר"ח סיון תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רנט ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' רכב ואילך

יום שני, ב' סיון – יום המיוחס: ד"ה ויהי ביום השלישי תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רפג ואילך

יום שלישי, ג' סיון: ד"ה וידבר גו' לאמר תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רפח ואילך

יום רביעי, ד' סיון: ד"ה בשעה שהקדימו תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' תא ואילך

יום חמישי, ה' סיון – ערב חג השבועות: ד"ה צאינה וראינה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' תה ואילך

יום שישי, ו' סיון – יום א' דחג השבועות: ד"ה וידבר אלקים תשכ"ט (מוגה בקונטרס חג השבועות תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רעא ואילך; סה"מ שבועות ע' רסז ואילך

יום ש"ק, ז' סיון – יום ב' דחג השבועות (וש"פ נשא באה"ק): ד"ה שויתי הוי' לנגדי תמיד תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ שבועות ע' קנג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט