מאמרים מומלצים לימי השבוע – חה"ס, שמע"צ-שמח"ת, פ' בראשית תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חה"ס, שמע"צ-שמח"ת, פ' בראשית תש"פ

יום ראשון, י"ד תשרי – ערב חה"ס: ד"ה בסוכות תשבו תשמ"ה – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רנז ואילך

יום שני, ט"ו תשרי – א' דחה"ס: ד"ה ולקחתם לכם תשל"ט (מוגה בקונטרס חג הסוכות תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' כג ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רח ואילך

יום שלישי, ט"ז תשרי – ב' דחה"ס: ד"ה בסוכות תשבו תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שנה ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' ריז ואילך

יום רביעי, י"ז תשרי – ג' דחה"ס: ד"ה העושה סוכתו תחת האילן תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' מה ואילך

יום חמישי, ח"י תשרי – ד' דחה"ס: ד"ה ובחמשה עשר יום תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קיח ואילך

יום שישי, י"ט תשרי – ה' דחה"ס: ד"ה להבין ענין שמח"ת תשמ"ו – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תנב ואילך

יום ש"ק, כ' תשרי – ו' דחה"ס: ד"ה ביום השמיני עצרת תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שטז ואילך

יום ראשון, כ"א תשרי – הושענא רבה: ד"ה להבין ענין שמחת תורה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שמז ואילך

יום שני, כ"ב תשרי – שמיני עצרת: ד"ה ביום השמיני עצרת תש"מ (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שסג ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' ה ואילך

יום שלישי, כ"ג תשרי – שמחת תורה: ד"ה אתה הראת תשל"ז (מוגה בקונטרס שמע"צ-שמח"ת תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' לג ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שפו ואילך

יום רביעי, כ"ד תשרי – אסרו חג: ד"ה בראשית ברא תשמ"ה – סה"מ בראשית ח"א ע' קיב ואילך

יום חמישי, כ"ה תשרי: ד"ה בראשית ברא תשט"ו – סה"מ בראשית ח"א ע' יד ואילך

יום שישי, כ"ו תשרי – "דידן נצח": ד"ה בראשית ברא תשל"ה – סה"מ בראשית ח"א ע' פה ואילך

יום ש"ק פ' בראשית, כ"ז תשרי, מבה"ח מרחשון: ד"ה בראשית ברא תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' מא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט