מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הפסח תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הפסח תש"פ

יום ראשון, יום הבהיר י"א ניסן – התחלת שנת הקי"ט להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה גל עיני תשל"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רעא ואילך; סה"מ ימי הספירה ע'קפו ואילך

יום שני, י"ב ניסן: ד"ה טוב טעם ודעת תשכ"ב – סה"מ ראש השנה ע' פו ואילך

יום שלישי, י"ג ניסן – יום ההילולא של הצ"צ: ד"ה שלום רב תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' קצט ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' פח ואילך

יום רביעי, י"ד ניסן – ערב חג הפסח, יום הולדת הרמב"ם: ד"ה שלום רב תשמ"ב – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' צט ואילך

יום חמישי, ט"ו ניסן – א' דחג הפסח: ד"ה ויאמר יהושע תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' פד ואילך

יום שישי, ט"ז ניסן – ב' דחג הפסח: ד"ה חכם מה הוא אומר תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' קטז ואילך

יום ש"ק, י"ז ניסן – א' דחוהמ"פ: ד"ה כי ישאלך בנך גו' תשל"ח (מוגה בקונטרס י"א ניסן תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' ריג ואילך; סה"מ פסח ח"א ע' קעד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט