מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הפסח תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הפסח תשפ"ב

יום ראשון, ט' ניסן: ד"ה בעשור לחודש תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' כו ואילך

יום שני, יו"ד ניסן: ד"ה בעשור לחודש תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' לא ואילך

יום שלישי, יום הבהיר י"א ניסן – 120 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' נז ואילך

יום רביעי, י"ב ניסן: ד"ה גדול העונה אמן תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' לח ואילך

יום חמישי, י"ג ניסן – יום ההילולא של הצ"צ: ד"ה כי ישאלך בנך תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' ריג ואילך; סה"מ פסח ח"א ע' קעד ואילך

יום שישי, י"ד ניסן – ערב פסח, יום הולדת הרמב"ם: ד"ה בכל דור ודור תשל"ח – סה"מ פסח ח"א ע' קפד ואילך 

יום ש"ק, ט"ו ניסן – יום א' דחג הפסח: ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' לז ואילך; סה"מ פסח ח"א ע' רכח ואילך

יום ראשון, ט"ז ניסן – ב' דחג הפסח: ד"ה הא לחמא עניא תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' רלה ואילך

יום שני, י"ז ניסן – ג' דחג הפסח: ד"ה עבדים היינו תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' צז ואילך

יום שלישי, ח"י ניסן – ד' דחג הפסח, יום בוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בבריתו של אאע"ה: ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שה ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' רמ ואילך

יום רביעי, י"ט ניסן – ה' דחג הפסח: ד"ה כימי צאתך תשי"ב (מוגה, ויהי בשבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רכה ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' ח ואילך

יום חמישי, כ' ניסן – ו' דחג הפסח: ד"ה והי' ביום ההוא גו' והחרים תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ םסח ח"ב ע' קכז ואילך

יום שישי, כ"א ניסן – שביעי של פסח: ד"ה הנה ישכיל עבדי תשל"ב ׁ(ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' ר ואילך 

יום ש"ק, כ"ב ניסן – אחרון של פסח: ד"ה ונחה עליו רוח ה' תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' רסה ואילךבאדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט