מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הפסח תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הפסח תשע"ט

יום ראשון, ט' ניסן: ד"ה הוי' לי בעוזרי תשי"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' נה ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' מא ואילך

יום שני, יו"ד ניסן: ד"ה הוי' לי בעוזרי תשמ"א – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רנט ואילך

יום שלישי, יום הבהיר י"א ניסן – התחלת שנת הקי"ח לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה ביום עשתי עשר תשל"א (מוגה בקונטרס י"א ניסן תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' צט ואילך; סה"מ פסח ח"א ע' מד ואילך

יום רביעי, י"ב ניסן: ד"ה זה היום עשה ה' תשל"ח (מוגה בקונטרס י"ב-י"ג תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' ריא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רלב ואילך

יום חמישי, י"ג ניסן – הילולא דהצ"צ: ד"ה הא לחמא עניא תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' ר ואילך

יום שישי, י"ד ניסן – ערב חג הפסח: ד"ה מצה זו תשמ"ט (מוגה, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קיג ואילך; סה"מ פסח ח"א ע' רפט ואילך 

יום ש"ק, ט"ו ניסן – א' דחג הפסח: ד"ה ועברתי בארץ מצרים תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' עט ואילך

יום ראשון, ט"ז ניסן – ב' דחג הפסח: ד"ה ויוציאנו הוי' אלקינו תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' קיב ואילך

יום שני, י"ז ניסן – א' דחוהמ"פ: ד"ה לכן אמור לבנ"י תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' קצא ואילך

יום שלישי, ח"י ניסן – ב' דחוהמ"פ: ד"ה כימי צאתך תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' צג ואילך

יום רביעי, י"ט ניסן – ג' דחוהמ"פ: ד"ה הפך ים ליבשה תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' קב ואילך

יום חמישי, כ' ניסן – ד' דחוהמ"פ: ד"ה והחרים תשכ"ט – סה"מ פסח ח"ב ע' קעט ואילך

יום שישי, כ"א ניסן – שביעי של הפסח: ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים תשל"ט (ויהי בארבעים שנה, מוגה בקונטרס אחש"פ תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קיט ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' רמח ואילך 

יום ש"ק, כ"ב ניסן – אחרון של פסח: ד"ה והחרים תשמ"ט (מוגה, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קכז ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' שג ואילך


סגירת תפריט