מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הסוכות תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – חג הסוכות תשפ"ב

יום ראשון, י"ג תשרי – יום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש: ד"ה בסוכות תשבו תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רלב ואילך

יום שני, י"ד תשרי – ערב חג הסוכות: ד"ה ולקחתם לכם תשל"ה – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קסט ואילך

יום שלישי, ט"ו תשרי – א' דחג הסוכות: ד"ה בסוכות תשבו תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' רמה ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קצה ואילך

יום רביעי, ט"ז תשרי – ב' דחג הסוכות: ד"ה ועמדו רגליו תשח"י – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' כג ואילך

יום חמישי, י"ז תשרי – ג' דחג הסוכות: ד"ה בסוכות תשבו תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קעה ואילך; סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קעח ואילך

יום שישי, ח"י תשרי – ד' דחג הסוכות: ד"ה בסוכות תשבו תשמ"ה – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' רנז ואילך

יום ש"ק, י"ט תשרי – ה' דחג הסוכות: ד"ה ולקחתם לכם תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' קלד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט