לט) כי מראש צורים – מוצאי ש״פ בלק, י״ז תמוז (נדחה) ה׳תשל״ח

בס״ד. מוצאי ש״פ בלק, י״ז תמוז (נדחה) ה׳תשל״ח

הנחה בלתי מוגה

כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון וגו׳1, ופרש״י [מיוסד על מ״ש בתנחומא2 ועוד מדרשים3 ובזהר4 עה״פ, ומזה שרש״י מביא פירוש זה מובן שכן הוא פשוטו של מקרא5] אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שרשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו ע״י אבות ואמהות, היינו שצורים הם האבות וגבעות אלו האמהות. והנה ענין זה (מה שבנ״י הם תולדות האבות והאמהות) הובא ע״י בלעם בתור הסברה למה שמברך את ישראל, ולכל הברכות שנתברכו ישראל בזמן ההוא ובזמנים שלאחרי זה עד לאחרית הימים (כמובא בהמשך הנבואה). ומזה מובן, שהתכונות של האבות ואמהות, שבכללות הוא מה שהם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות, נמשכים לכל בני ובנות ישראל למשך כל הדורות כולם, לפי שהם היורשים ומקבלים כל התכונות בתור ירושה לנו מאבותינו ואמותינו6. ולכן, אי אפשר שיהי׳ ענין אחר לישראל אלא ענין של ברכה, וברכה שענינה א-ל מוציאם ממצרים גו׳7, ואח״כ מביא אותם אל ארץ טובה ורחבה, ארץ ישראל. ולכן גם כאשר וירא משם קצה העם8 כתרגום יונתן וחמא מתמן משיריית דן דמהלכין בקצא עמא דאתפרסימו מתחות ענני יקרא, היינו שראה את אלה שהיו מחוץ לענני הכבוד, וגם כאשר וישת אל המדבר פניו9 כתרגום אונקלוס ושוי לקבל עגלא דעבדו ישראל במדברא אפוהי, שעל חטא העגל נאמר10 וביום פקדי ופקדתי, הנה אעפ״כ לא הי׳ יכול ליגע בם אלא לברכם, ואדרבה בברכה עצומה ביותר, ועד לברכה המדברת באחרית הימים. וכיון שהזכרת אחרית הימים בזמן ההוא היתה באופן של נבואה, שדיבורו של הקב״ה חשיב מעשה11, הרי מזה מובן שאז (כשנאמרה נבואה זו) כבר היתה ההתחלה של ביאת משיח צדקנו עם כל הפרטים המפורטים בנבואה זו, עד באופן של מעשה. אלא שרצה הקב״ה שלמטה יעשו כלי לקבל ברכה זו שתאיר (הברכה) במילואה ובשלימותה עד שתתאחד עם הכלי, שהאור והכלי יהיו כולא חד, עד לסיום הברכות הן עם לבדד ישכון וישראל12 עושה חיל, שהיא ברכה נעלית ביותר וכמ״ש13 וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, שכל הבטחות אלה יתקיימו בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו.

והנה בזהר14 עה״פ כי מראש צורים גו׳ איתא ציורא ודיוקנא דאבוי אתרשים בי׳ ממש ומההוא זמנא דהוה במעהא דאמי׳ מסטרא דילה אמתח ואושיט פסיעה לבר כו׳ ודא הוא אשורנו כו׳. ומבאר כ״ק אדמו״ר הזקן במאמריו הנדפסים מתקס״ח15, ובביאורי הזהר לאדמו״ר האמצעי16 ולאדמו״ר הצ״צ17 [כל אחד בסגנון דילי׳, אך התוכן אחד הוא], דכללות המאמר הזה מדבר בבחי׳ ז״א כמו שהוא בשרשו ומקורו באבא ואמא דאצילות, וע״ז מפרש הפסוק הזה כי מראש צורים אראנו שהוא בחי׳ אבא דאצילות שנקרא ראש צורים, ושם הוא מקור המדות הראשון, וכאשר בחי׳ המדות כלולים עדיין בשרשם ומקורם הראשון שהוא בחי׳ ו׳ קצוות דאבא, אז נאמר מראש צורים אראנו למדות דז״א בבחי׳ ראי׳ בלבד, כי שם המדות כלולים בתכלית ההתכללות האמיתית, ובהיות המדות דז״א אח״כ במעי אמא, אזי נאמר ומגבעות אשורנו18. והענין הוא, דהנה נשמות ישראל עלו במחשבה19, ומזה מובן, דמה שישנו הענין דמראש צורים אראנו וגו׳ בנשמות ישראל הוא לפי שנשתלשלו מהן20, מענינים אלו כפי שהם למעלה במחשבה העליונה בספירות העליונות. דכנסת ישראל (מלכות) כוללת את כל הנשמות, ונקראת כנסת ישראל על שם שהיא כונסת בתוכה כל הגילויים והאורות העליונים דבחי׳ ישראל דלעילא21, היינו מששה מדות העליונות (ז״א דאצילות), ושניהם (ז״א ומלכות) נולדים מחכמה ובינה. וזהו מה שמבואר בהדרושים הנ״ל דצורים וגבעות קאי על אבא ואמא, חכמה ובינה, וע״ז קאי מש״נ כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו.

ולהבין כל זה, מבאר במאמרים הנ״ל ב׳ דוגמאות לזה, מכחות הנפש ומאותיות [דבעץ חיים מבואר דכללות סדר השתלשלות הספירות הוא דוגמת השתלשלות האותיות, ובחסידות מבואר דמבשרי אחזה אלוקה22, היינו שהמשל לסדר ההשתלשלות הוא מכחות הנפש. ולכן מבאר ע״ז במאמרים הנ״ל ב׳ דוגמאות, מכחות הנפש ומאותיות]. דהנה המדות [ועד״ז כללות נשמות ישראל שהם במספר שישים ריבוא (שהן ניצוצות כלליות הכוללות את כל הנשמות שבמשך כל הדורות, כמבואר בתניא23), שהם כנגד הו׳ מדות] כמו שהם כלולים בחכמה, הרי הם רק באופן כללי בלבד. היינו, שהמדות הכלולים בחכמה אינן עדיין בציור מדות, ובודאי שאינן בהתחלקות זו מזו. וכן הוא גם באותיות הכלולות בחכמה, דאע״פ שמקור צורת האותיות נמשך מהחכמה, דאבא יסד ברתא24, מ״מ האותיות הכלולות בחכמה אינן ניכרות כלל, ועד שאין שם מציאות אותיות כלל25. וזהו כי מראש צורים אראנו, שהוא בחי׳ אור אבא דאצילות כו׳, ושם הוא מקור המדות הראשון, וכאשר בחי׳ המדות כלולים עדיין בשרשם ומקורם שהוא בחי׳ ו׳ קצוות דאבא, אז נאמר מראש צורים אראנו למדות דז״א בבחי׳ ראי׳ בלבד, כי שם המדות כלולים בתכלית ההתכללות האמיתית. וממשיך ומגבעות אשורנו, דאשורנו פירושו מלשון פסיעת הרגליים, כמו כונן26 אשורי כו׳27, היינו שזהו ענין של יציאה לחוץ (פסיעה לבר) בערך החכמה. ועיקר הטעם לזה היינו מפני שבבחי׳ החכמה, אע״פ שכלולים שם המדות, אבל אינם במציאות ומהות מדות כלל וכלל, משא״כ בבינה כבר ניכרת ההטי׳ לחסד או הפכו, אף שעדיין אין שם פסק דין, כיון שהמדות הם באופן דשכל. ועד״ז הוא באותיות, דהאותיות כפי שנמשכו מחכמה לבינה, הנה אף שבינה ענינה הוא שכל, הוא שומע ורואה ומרגיש (ער הערט און זעט און פילט) שכל, מ״מ האותיות בבינה הם כבר בציור של אותיות, אלא שמצד תוקף אור השכל הוא שומע ורואה ומרגיש שכל. ולמטה מזה היא ירידת האותיות לז״א שהם כללות הו׳ מדות, דשם כל מדה ומדה היא בפני עצמה, חסד בפני עצמו וגבורה בפני עצמה ותפארת בפני עצמה וכו׳. ולמטה מזה הוא מה שמבאר בזהר על ומגבעות אשורנו אושיט פסיעה לבר, היינו שנמשך מחוץ למציאות האדם שזהו ענין אותיות הדיבור, היינו האותיות כפי שהם לעצמם ולא כפי שהם בהמדות, ובספירות היא ספירת המלכות. ואף שהאותיות שבמדות גם המה כבר בציור אותיות, מ״מ העיקר היא המדה שהיא באדם עצמו עדיין, ולא ענין של לבוש. משא״כ הפסיעה לבר, מחוץ להאדם, הו״ע אותיות הדיבור, ספירת המלכות.

והנה מ״ש בזהר דבהיותו במעהא דאמא אז דוקא אושיט פסיעה לבר, אף שספירת החכמה היא למעלה מספירת הבינה, הענין הוא, כי בבינה ישנו ענין ההרחבה, על כן אמר דשם הוא בחי׳ אושיט פסיעה לבר כו׳. ועוד, דגילוי עתיקא הוא בבינה28, וע״כ ממנה דוקא נמשכת הפסיעה לבר. ועוד יובן איך שהפסיעה לבר נמשך דוקא מהבינה ע״פ מ״ש בד״ה לך לך29 בענין אברהם (שהוא ראש צורים, ראש שבאבות30 הנקראים צורים), שנוסף בו אות ה׳ על אב רם (שהוא שכל הנעלם מכל רעיון), כדי שעי״ז יהי׳ הגילוי למטה, שזהו לך לך כו׳, שכל זה הוא ע״י אות ה׳ דוקא שהיא הבינה, ולכן ממנה דוקא נמשך הפסיעה לבר כו׳31 [ועד שנמשכו ממנו (מאברהם ראש צורים) הצורים, וז״א ומלכות (ישראל וכנסת ישראל), עד לנשמות כאן למטה, ועד שנמשך באחרית הימים בתור ירושה לנו מאבותינו כנ״ל, שכל זה הוא ע״י בחי׳ הבינה].

וזהו שממשיך בזהר שם ומגבעות אשורנו במתיבתא עילאה גבעת חסר ו׳, במתיבתא דרקיעא ומגבעות באת ו׳. פירוש, דמגבעת חסר ו׳ היינו דאף שהקרי הוא גבעות לשון רבים, מ״מ הרי זה באופן של יחיד, שזהו ענין הו׳ מדות כפי שהם כלולים בבינה32. ולמטה מזה הוא מה שבמתיבתא דרקיעא ומגבעות באות ו׳, היינו שהוא לשון רבים בגילוי, כי נמשך למטה בספירת המלכות33. היינו, דבכדי שהפסיעה לבר תפעל פעולתה, אינו מספיק שתהי׳ המלכות באופן דגבעת חסר ו׳, אף שהוא לשון רבים, כי זהו כפי שהמלכות היא בבינה, וצריך שתומשך למטה באופן דגבעות מלא ו׳.

ובזה יובן מה שממשיך בזהר שם ורזא דא אספרה אל חוק ה׳ אמר אלי בני אתה אני היום ילידתיך34, דהנה פסוק זה קאי על אחרית הימים, שהוא תכלית כל סדר ההשתלשלות, כמבואר בתניא35 מיוסד על כמה מדרשי רז״ל36 ופשוטם של כמה כתובים. ומזה מובן דגם תכלית השלימות דמראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו יהי׳ גם הוא באחרית הימים. ולזה צ״ל ומגבעות מלא ו׳ דוקא, שבזה נכללת נשמת משיח, שלו יאמר הקב״ה בני אתה אני היום ילידתיך. וע״ד המבואר לעיל בנוגע לאותיות, דשרש האותיות הוא בספירת החכמה, כמאמר אבא יסד ברתא, ולמעלה יותר הנה מציאות האמיתית דאותיות תחילתה היא למעלה מן החכמה, כמבואר באגה״ק37 דשרש האותיות הוא מעצם הנפש שהיא מלאה אותיות38, הנה עד״ז בעניננו שנמשך מבחי׳ אני דייקא. אך כדי שיומשך הענין בגלוי (ילידתיך), הוא ע״י אספרה, שהוא לשון אבן ספיר, שהוא בחי׳ הבהקת אור. ואספרה אל חוק, דיש אתר דאקרי חוק, היינו בחי׳ מלכות דאצילות, דחוק זה הוא בבחי׳ מדה וגבול מצומצם דוקא39. וע״י אספרה אל חוק נמשך תוספת במלכות. ובדוגמת המבואר לעיל בנוגע להתוספת ה׳ שאצל אברם, שזהו התוספת שבחכמה ובינה. ועד״ז הוא בז״א ומלכות, דיחודם בא דוקא ע״י המשכה מלמעלה עד אין סוף (כמבואר באגה״ק40), ועי״ז נהי׳ אספרה אל חוק, דקאי על משיח צדקנו (כנ״ל), אני היום ילידתיך, דיום זה הוא היום שעליו נאמר41 זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו כמבואר בהדרושים42, היינו נגילה ונשמחה בו בעצמו ע״י כ״ב אותיות התורה, כמשנ״ת בהדרושים שלפנ״ז43.

וזהו ג״כ מ״ש44 [במזמור של בעל הגאולה, שהתחילו לאומרו בי״ב תמוז שנה זו45] ועוז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, ומבואר ע״ז בחסידות46 שיש ב׳ בחינות לבושים, הא׳ לבוש הפנימי והיא התורה כו׳, שבתורה נאמר47 ה׳ עוז לעמו יתן, שזהו בחי׳ ועוז. והב׳ לבוש החיצון, שהוא בחי׳ לבוש מלכות, וזהו ענין ה׳ מלך גאות לבש48, שזהו בחי׳ מלך. ומ״ש ועוז מלך, היינו שיומשך העוז שהוא לבוש הפנימי בבחי׳ מלך כו׳, היינו שמתחברים ומתאחדים. שזהו ע״ד המבואר לעיל שצ״ל גבעות מלא ו׳.

וממשיך בכתוב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, כי מה שמשפט אהב קאי על כל עניני סדר ההשתלשלות, אבל בנוגע לישראל אמר אתה כוננת מישרים, כפרש״י שהוא ענין פשרה, כי משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, היינו שבנוגע לבני יעקב ויוסף סלה49, כאו״א מישראל עד עקב הימים ואחרית הימים, הנה משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, שעבודתם היא במשפט וצדקה, ולכן ממשיכים גם מלמעלה דאתה כוננת מישרים גו׳. וע״ד מ״ש50 ציון במשפט תפדה ושבי׳ בצדקה, הנה כן בעניננו שע״י משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, פועלים שאתה כוננת מישרים, ענין הפשרה.

והנה ע״י עבודת ישראל בב׳ אופני העבודה דמשפט וצדקה ביעקב אתה עשית, היינו תורה וצדקה, טוב לשמים וטוב לבריות51, באים אח״כ גם לענין הנעלה שבמישרים, היינו הגילוי דלעתיד לבוא בבחי׳ ישר יחזו פנימו52, דעין בעין יראו גו׳53, שלע״ל יהי׳ הגילוי למטה כמו למעלה כו׳54. שזהו ג״כ הענין דהן עם לבדד ישכון שיהי׳ לע״ל, שבא ע״י מגבעות אשורנו גו׳ כנ״ל. וכמבואר גם בזהר פרשתנו55 דרבי חזקי׳ [ששייך לגאולה העתידה כמארז״ל56 ביקש הקב״ה לעשות חזקיהו משיח] פתח כה אמר ה׳ שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וגו׳57, היינו שהגאולה העתידה תבוא ע״י ההתעסקות בב׳ הענינים דתורה וצדקה, ומבאר בזה כמה ענינים בפרשתנו.

וזהו כללות הענין דכי מראש צורים אראנו גו׳, דאילו זכו היתה אז הכניסה לארץ ישראל באופן דגאולה שאין אחרי׳ גלות58, וכמשנת״ל שכבר היתה אז הגאולה דאחרית הימים ואילו זכו היתה מיד59, משא״כ אח״כ מפני כמה סיבות והרפתקאות נתעכב הדבר, אך עתה כבר כלו כל הקיצין כפסק הגמרא60. וכן יהי׳ בעגלא דידן כמאמר הזהר ר׳ חזקי׳ פתח שמרו משפט ועשו צדקה, שאז יהי׳ עוז מלך משפט אהב, וכסיום מזמור זה דתנוט הארץ61 ורוממו ה׳ אלקינו גו׳ עד כי קדוש ה׳ אלקינו62, שזהו הכנה למזמור ק׳ מזמור לתודה, דכל הקרבנות בטלין לע״ל וקרבן תודה אינו בטל63, שזה יהי׳ דבר היוצא מן הכלל בגאולה האמיתית והשלימה. והיינו, שעי״ז שברגעים האחרונים שבעקבתא דמשיחא, סוף זמן הגלות, מוסיפים בעניני תורה וצדקה, עי״ז ציון במשפט תפדה ושבי׳ בצדקה, ובלשון הרמב״ם64 ומיד הן נגאלין, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים65, בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו בקרוב ממש.

__________

1) פרשתנו (בלק) כג, ט. – לכמה ענינים בהמאמר, ראה גם ד״ה זה תשכ״ח (לעיל ע׳ ריא ואילך). תשל״ד (ע׳ רמו ואילך).
2) פרשתנו יב (קרוב לסופו).
3) במדב״ר פ״כ, יט. יל״ש עה״פ.
4) ח״ג רי, ב.
5) ראה פרש״י בראשית ג, ח. ועוד.
6) ראה תו״א ר״פ וארא. ובכ״מ.
7) פרשתנו שם, כב.
8) שם כב, מא.
9) שם כד, א.
10) תשא לב, לד.
11) ראה ב״ר פמ״ד, כב.
12) פרשתנו שם, יח.
13) ברכה לג, כח.
14) שם רג, ב.
15) מאמרי אדה״ז תקס״ח ח״א ס״ע רסט ואילך.
16) פרשתנו קג, סע״א ואילך.
17) ח״ב ע׳ תתקצג ואילך (נדפס גם באוה״ת פרשתנו ע׳ תתקד ואילך).
18) מאמרי אדה״ז וביאוה״ז לאדהאמ״צ שם.
19) ב״ר פ״א, ד.
20) ראה תניא רפ״ג.
21) קה״י בערכו. וראה סה״מ תרנ״ט ע׳ ב.
22) איוב יט, כו.
23) פל״ז (מח, א).
24) זח״ג רנח, א.
25) ביאוה״ז להצ״צ שם ע׳ תתקצו.
26) תהלים מ, ג.
27) מאמרי אדה״ז שם ע׳ רעא. ביאוה״ז לאדהאמ״צ שם קג, רע״ג.
28) ראה זח״ג קעח, ב.
29) תו״א ר״פ לך לך. אוה״ת לך לך (כרך ו) תתרעב, א ואילך.
30) ב״ר פנ״ט, ו.
31) ביאוה״ז להצ״צ שם.
32) מאמרי אדה״ז שם ע׳ רעז. ביאוה״ז לאדהאמ״צ שם קד, סע״ד.
33) מאמרי אדה״ז שם ע׳ רעח. ביאוה״ז שם קה, א.
34) תהלים ב, ז.
35) רפל״ו.
36) ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר פי״ג, ו.
37) ס״ה (קח, רע״א).
38) ראה ג״כ מאמרי אדה״ז שם ע׳ רעו. ביאוה״ז שם קד, ג.
39) מאמרי אדה״ז שם ע׳ רפ. ביאוה״ז שם קה, ג.
40) ס״כ (קלא, א).
41) תהלים קיח, כד.
42) ביאוה״ז להצ״צ שם ריש ע׳ תתקצט.
43) ד״ה זה היום די״ב תמוז (סה״מ י״ב-י״ג תמוז ע׳ רלב ואילך).
44) תהלים צט, ד.
45) בי״ב תמוז שנה זו (תשל״ח) החלה שנת הצ״ט להולדת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ, וידוע המנהג לומר בכל יום הקאַפּיטל תהלים המתאים לשנות חייו (אגרות-קודש שלו ח״א ע׳ לא. ח״י ע׳ נג. וראה גם מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳ שמא). וענין זה שייך גם לאחר ההסתלקות – ראה רשימת כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ בהוספות לסה״מ פר״ת ע׳ שנז. לקו״ש ח״ה ע׳ 103 ואילך. ח״כ ע׳ 400 ואילך. המו״ל.
46) אוה״ת לתהלים (יהל אור) עה״פ ס״ח (ע׳ שסז).
47) תהלים כט, יא.
48) שם צג, א.
49) שם עז, טז.
50) ישעי׳ א, כז.
51) ראה קידושין מ, א.
52) תהלים יא, ז.
53) ישעי׳ נב, ח.
54) אוה״ת שם ס״ו.
55) קצח, א.
56) סנהדרין צד, א.
57) ישעי׳ נו, א.
58) ראה מכילתא בשלח טו, א. תוד״ה ה״ג ונאמר – פסחים קטז, ב.
59) ראה ספרי עה״פ דברים א, ב.
60) סנהדרין צז, ב.
61) פסוק א.
62) פסוק ט.
63) ויק״ר פט״ז, ז. ובכ״מ.
64) הל׳ תשובה פ״ז ה״ה.
65) ע״פ זכרי׳ ח, יט.

[סה"מ במדבר ח"ב ע' רנ ואילך]

י״ל בסה״מ תשל״ח (קופּיר) ע׳ 412 ואילך.

סגירת תפריט