לו) שוש אשיש בהוי׳ – ש״פ נצבים, כ״ז אלול ה׳תשל״ד

בס״ד. ש״פ נצבים, כ״ז אלול ה׳תשל״ד

הנחה בלתי מוגה

שוש אשיש בהוי׳ תגל נפשי באלקי1, ואח״כ ממשיך כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועי׳ תצמיח כן אדנ-י הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה2, שזהו התחלת ההפטרה של שבת זה הכולל כל ההפטרה. והנה ידוע מה שכותב כ״ק אדמו״ר הזקן3 דפרשת נצבים קוראין לעולם קודם ראש השנה4, ומרומז במילת היום דקאי על ראש השנה5, היינו שפרשת נצבים שייכת לראש השנה, וא״כ ההפטרה דשוש אשיש שייך ג״כ לראש השנה, שהרי ההפטרה דשוש אשיש אומרים ג״כ לעולם קודם ראש השנה. ואין צריך לרמז ע״ז, שהרי זה מרומז כבר בהסדרה, במילת היום, דהיום קאי על ראש השנה, וזהו מה שמבאר בהדרושים שלאחרי זה6 דשוש אשיש הו״ע התענוג, ובתענוג גופא דרגא הכי נעלית, דהיינו שישראל ממשיכים ענין התענוג מלמעלה דאשיש כמו ישיש, וזהו השייכות בין שוש אשיש לראש השנה דענין התענוג שייך לראש השנה כמבואר בסידור7 (בדרוש להבין ענין תקיעת שופר ע״פ כוונת הבעש״ט) דבראש השנה חוזרים כל הדברים לקדמותם, ולכן צריכים להמשיך ענין התענוג שהוא למעלה מכחות פנימיים, ובכח התענוג עצמו בדרגא נעלית שבה.

והנה כדי להמשיך ענין התענוג, צ״ל עבודת האדם ג״כ באופן כזה. וזהו שכתוב תגל נפשי באלקי, דנפשי היינו עבודת האדם, ובה צ״ל תגל באלקי, דתגל הו״ע השמחה, אלא שהוא בהעלם, וכמו וגילו ברעדה8, אבל אין הפירוש שחסר משהו בהשמחה, אלא שהשמחה היא בתכלית השלימות, ורק שנמצא בהעלם, ואדרבה דוקא מצד זה שהשמחה היא שמחה נעלית ביותר, לכן אינה יכולה להיות בהתגלות. וזה שייך ג״כ לענין ההכתרה שהוא בראש השנה, דהנה מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא9, ובדוגמא כזאת אנו רואים במלכותא דארעא, דהכתרת המלך הוא בשמחה עצומה10, והשמחה היא מזה שמכתירין אותו למלך, אבל ביחד עם זה צ״ל הקבלת עול, ומאן דמחוי במחוג קמי מלכא11, והדוגמא מזה יובן למעלה במלכותא דרקיעא, דאף שצ״ל ענין השמחה, אבל ביחד עם זה צ״ל הקבלת עול דוקא.

וזהו שממשיך כי כארץ תוציא גו׳ כן אדנ-י הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה, דאדנ-י הוא ספירת המלכות, שזה שייך לראש השנה, דראש השנה הוא ענין הכתרת המלך כנ״ל, ובלשון הקבלה הוא12, דראש השנה הוא בנין המלכות, בנין עולם הדיבור, ולכן אמר אח״כ הוי׳ בניקוד אלקים, דהוי׳ בניקוד אלקים הוא ע״ד הוי׳ הוא האלקים13, שזהו מה שאומרים ביוהכ״פ הוי׳ הוא האלקים14 [מאמר המוסגר, אך מ״מ אומרים ההפטרה בשבת שלפני ראש השנה, דהגם שבנין המלכות נמשך עד יום הכיפורים, שהרי במלכות יש עשר ספירות15, ולכן בנין המלכות הוא בכל עשרת ימי תשובה, ובכל יום ספירה פרטית, אבל בכללות בנין המלכות הוא בראש השנה, אלא דראש השנה ענינו כתר מלכות, או חכמה שבמלכות, וזהו דבינונים נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום הכיפורים, אבל צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר בראש השנה16, ועמך כולם צדיקים17].

כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועי׳ תצמיח כן אדנ-י הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה, הנה ענין הזריעה הוא ענין המצוות, כמו שנאמר18 זרעו לכם לצדקה, וכתיב19 וצדקה תהי׳ לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת, ונאמר20 ויזרע יצחק וגו׳, הרי דענין הזריעה הוא ענין המצוות, וע״ז אומר דכמו שהארץ תוציא צמחה וכגנה זרועי׳ תצמיח כן אדנ-י הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה. וצריך להבין, דלכאורה הי׳ צ״ל הסדר להיפך, דעי״ז שהקב״ה מצמיח צדקה ותהלה, הנה זה נותן כח שיכול להיות דהארץ תוציא צמחה וגנה זרועי׳ תצמיח, ולמה אומר הסדר להיפך. והענין הוא, דהנה כתיב21 מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, שיש בזה שני ביאורים22, ביאור הראשון הוא דע״י עבודת המטה הוא ממשיך הגילוי למעלה, דע״י לימוד התורה שלו הוא ממשיך ענין התורה מלמעלה, וכמאמר23 כל הקורא ושונה הקב״ה קורא ושונה כנגדו, וכמו״כ ע״י מעשה המצוות, שעל ידם ממשיך המשכות מלמעלה, דע״י הנחת תפילין הוא ממשיך ענין המשכת המוחין למעלה, דרמ״ח פקודים הם רמ״ח אברים דמלכא24, ומעלה אני עליכם כאילו עשאוני25, וזהו ביאור הראשון בענין מגיד דבריו ליעקב, דע״י עבודת המטה הוא ממשיך הגילוי מלמעלה. אמנם ביאור השני בענין מגיד דבריו ליעקב הוא להיפך, דכל הענינים נמשכים מלמעלה, כמ״ש26 ואשים דברי בפיך, וזהו ג״כ מ״ש27 וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, דלכאורה מהו הפירוש של לאמר28, והרי במתן תורה היו שם כל הנשמות29, אלא הביאור בזה כמו שנתבאר לעיל30 דבשעת לימוד התורה שלו נמשך מחדש הענין דוידבר אלקים את כל הדברים האלה, היינו שכל הענינים נמשכים מלמעלה, וע״ד מ״ש31 אדנ-י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, יגיד המשכה, כמבואר בהדרושים על פסוק זה32.

והנה בתחילת העבודה, הנה ע״י שהוא קורא ושונה הקב״ה קורא ושונה כנגדו, ואח״כ בא לדרגא נעלית יותר, דמתוך שלא לשמה בא לשמה33, שנעשה עבד נאמן34, דכל מציאותו הוא רק מציאות האדון, עבד מלך מלך35. אמנם זה גופא דכל הקורא ושונה הקב״ה קורא ושונה כנגדו הנה זה גופא הוא ע״י ההמשכה מלמעלה, דחפץ חסד הוא36, וע״ד מה שמצינו במתן תורה דהחידוש דמתן תורה הוא כמאמר37 כל המצוות שעשו לפניך האבות ריחות היו אבל אנו שמן תורק שמיך, שע״י שמקיימין המצוות לוקחים העצם, אבל כל זה הוא ע״י ואני המתחיל38, היינו שבכדי להיות אתערותא דלתתא אתערותא דלעילא הוא מצד כי חפץ חסד הוא, ואח״כ קודשא בריך הוא לא שריא אלא באתר שלים39.

וזהו אמר הקב״ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם40, וצריך להבין למה צריכים לאמרו לפני מלכיות דוקא, הנה ע״ז מתרץ הכתוב דכי כארץ תוציא צמחה וגנה זרועי׳ תצמיח כן אדנ-י הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה, היינו דכמו שע״י העבודה דתורה ומצוות בכל השנה נמשך הצמיחה, דבאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, כן אדנ-י הוי׳ יצמיח צדקה ותהלה, היינו דכמו״כ בנין המלכות הוא ע״י אמרו לפני מלכיות דוקא, דקוב״ה לא שריא אלא באתר שלים.

אמנם עדיין צריך להבין, במה אנו יודעים דע״י עבודתנו יומשך בנין המלכות. ואף שאמר הקב״ה אמרו לפני מלכיות, אבל מ״מ איך אנו יודעים שע״י עבודתנו יומשך בנין המלכות, ומזה שאנו מברכים ע״ז מובן שאין בזה שום ספק וספק ספיקא בעולם כמבואר באגה״ת41. והענין הוא, שזהו ענין הבטחון שבטוחין בהקב״ה, שהקב״ה עוזרו42, ויש לומר בדרך אפשר שזהו מ״ש43 שתי באדנ-י הוי׳ מחסי, דאדנ-י הוא מלכות דא״ס, דהיינו לא רק כמו שהוא באצילות אלא כמו שהוא לפני הצמצום, והוי׳ הוא בניקוד אלקים, דהוא חסד וגבורה, או חכמה ובינה, או חיצוניות הכתר ופנימיות הכתר44, וכל זה נמשך ע״י ענין הבטחון, דמחסי הו״ע הבטחון כמ״ש התרגום רוחצני. ונמשך מזה בין ענינים רוחניים ובין ענינים גשמיים, כמ״ש45 כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, דמשפט לאלקי יעקב פירושו שיש דין ומשפט על האלקות דיעקב, שזהו בענינים רוחניים46, וחק לישראל הוא בענינים גשמיים46, כמ״ש47 הטריפני לחם חוקי. וזהו תקעו בחדש שופר48, דחודש הוא מלשון חידוש49, שכל ענינים אלו נמשכים מפנימיות התענוג50.

__________

1) ישעי׳ סא, י. ראה לקו״ת פרשתנו (נצבים) מז, א ואילך. ובכ״מ.
2) ישעי׳ שם, יא. וראה לקו״ת שם נ, ב ואילך. ובכ״מ.
3) לקו״ת ריש פרשתנו.
4) תוד״ה קללות – מגילה לא, סע״ב. רמב״ם הל׳ תפלה פי״ג ה״ב. טושו״ע או״ח סתכ״ח ס״ד.
5) פענח רזא סוף פרשתנו. מגלה עמוקות עה״ת פרשתנו ד״ה עשירי (ס, ד). וראה זח״ב לב, ב וברמ״ז שם. זח״ג רלא, א.
6) לקו״ת פרשתנו מח, א ואילך.
7) עם דא״ח – שער התקיעות רמד, ג ואילך.
8) תהלים ב, יא.
9) ברכות נח, א. זהר ח״א קצז, רע״א. ח״ג קעו, ב.
10) ראה סה״מ תש״ג ס״ע 6.
11) ראה חגיגה ה, ב.
12) ראה פע״ח שער (כד) ר״ה. שער הכוונות שם. ועוד. לקו״ת שם נא, ב ואילך. ובכ״מ.
13) ל׳ הכתוב – ואתחנן ד, לה. מלכים-א ח, ס. יח, לט. דברי הימים-ב לג, יג.
14) לקו״ת שם, ג ואילך.
15) שם, רע״ג (מפע״ח).
16) ר״ה טז, ב.
17) ישעי׳ ס, כא. וראה סנהדרין ר״פ חלק.
18) הושע י, יב.
19) ואתחנן ו, כה.
20) תולדות כו, יב. וראה פדר״א פל״ג.
21) תהלים קמז, יט.
22) ראה סה״מ יו״ד-י״ט כסלו ע׳ שעט. וש״נ.
23) ראה תדבא״ר רפי״ח. יל״ש איכה רמז תתרלד.
24) ראה זח״א קע, ב.
25) ראה זח״ג קיג, סע״א.
26) ישעי׳ נא, טז.
27) יתרו כ, א.
28) ראה גם תו״א יתרו סז, ב.
29) ראה פדר״א פמ״א. ועוד.
30) ד״ה ושמתי כדכד דש״פ ראה (לעיל ח״א ע׳ רצו).
31) תהלים נא, יז.
32) סה״מ תרכ״ו (קה״ת, תשמ״ט) ע׳ רעח ואילך. תרכ״ז ע׳ תלו ואילך. וראה לקו״ת שה״ש ב, ג. מא, א. ובכ״מ.
33) פסחים נ, ב. וש״נ.
34) ראה המשך תרס״ו ע׳ שח ואילך.
35) ספרי ופרש״י דברים א, ז. ועוד. וראה שבועות מז, ב.
36) מיכה ז, ח.
37) שהש״ר פ״א, ג (א). וראה לקו״ש ח״ח ע׳ 58 ואילך. וש״נ.
38) תנחומא וארא טו. שמו״ר פי״ב, ג. ועוד.
39) ראה לקו״ת שה״ש כד, א ואילך. ובכ״מ.
40) ר״ה טז, סע״א. וש״נ.
41) פרק יא (ק, א).
42) ראה סוכה נב, ריש ע״ב. וש״נ.
43) תהלים עג, כח. – ולהעיר שע״פ המנהג לומר בכל יום הקאַפּיטל תהלים המתאים לשנות חייו (אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״א ע׳ לא. ח״י ע׳ נג. וראה גם מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳ שמא) – התחילו בי״א ניסן שנה זו (תשל״ד) אמירת מזמור זה. המו״ל.
44) ראה לקו״ת פרשתנו נב, ד ואילך.
45) תהלים פא, ה.
46) ראה לקו״ש חי״ט ע׳ 292. וש״נ.
47) משלי ל, ח.
48) תהלים שם, ד.
49) ראה לקו״ת ר״ה נג, ד. נד, ד. ובכ״מ.
50) חסר הברכה דהסיום. המו״ל.

[סה"מ דברים ח"ב ע' קעה ואילך]

כעין שיחה. נדפס בסה״מ תשל״ד ע׳ 224 ואילך.

סגירת תפריט