לו) וזה מעשה המנורה – ש״פ בהעלותך, ט״ז סיון ה׳תש״ל

בס״ד. ש״פ בהעלותך, ט״ז סיון ה׳תש״ל

הנחה בלתי מוגה

וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא גו׳1, וצריך להבין, הלא בפרשה זו מדבר אודות הדלקת הנרות ואופנה, ומעשה המנורה כבר נתבאר לעיל בספר שמות2, וא״כ מהו אומרו כאן וזה מעשה המנורה גו׳. ועוד זאת, שהרי אינו מבאר כאן אלא פרט אחד במעשה המנורה שעד ירכה עד פרחה מקשה היא, וא״כ מהו שאומר וזה מעשה המנורה. וצריך לומר, שדוקא פרט זה שבמעשה המנורה נוגע למ״ש לפני זה3 אודות הדלקת המנורה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וכדלקמן. והנה התורה היא נצחית4, ומזה מובן, שגם בזמן שאין בית המקדש קיים ישנם ענינים אלו בעבודת האדם, וצריך להבין הענין בזה.

והענין הוא (כמבואר בלקו״ת5), דהנה מנורה נקראת כנסת ישראל שהיא ספירת המלכות, הנקראת כנסת ישראל ע״ש שכונסת בתוכה בחי׳ אלקות הנק׳ ישראל (בחי׳ ז״א), ועד״ז נקראת כנס״י למטה לפי שהיא שורש נשמות ישראל, שכוללת את כל נשמות ישראל. דזהו מ״ש בהפטרת זכרי׳ אודות המנורה6 זה דבר ה׳ אל זרובבל, דזרובבל הוא הנשיא7, שהנשיא הוא הכל (כמ״ש רש״י8), היינו שהוא כולל כל נשמות ישראל. והנה העבודה דהדלקת המנורה נתבאר בלקו״ת ריש פרשתנו שענינה הוא להעלות את כל שבעת הסוגים דבני ישראל, וכמ״ש3 בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, דשבעת הנרות הם ז׳ מדריגות בעבודת ה׳, ועבודת הדלקת הנרות היא להעלותם אל מול פני המנורה, דהיינו9 בחי׳ פנימיות רצון העליון. והטעם שכל שבעת המדריגות (הסוגים) דבנ״י מתעלים בשוה אל מול פני המנורה, הוא משום שבפנימיותם הם במדריגה אחת. וזהו גם מה שנבואת המנורה הנ״ל נאמרה לזרובבל, דזרובבל הוא גם אותיות זרע בלול, שבלול בזרע אדם וזרע בהמה10, שהם שני הסוגים הכלליים בנשמות ישראל (כמבואר ענינם בד״ה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם11), והיינו ששני סוגים אלו (ועד״ז בפרטיות יותר ז׳ המדריגות הנ״ל) בלולים יחד, שהם בשוה. ועל זה מבאר הכתוב טעם הדבר, כי זה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה היא, דמציאות המנורה בעצם היא מציאות אחת, מקשה היא. ועוד זאת, דגם כשמחולקת למדריגות חלוקות, מירכה עד פרחה, דירכה הוא רגל התחתון ופרחה הם הפרחים העליונים, שזהו ענין התפארת והיופי, דתפארת הוא הגוף שלמעלה מהרגל (כמאמר12 תפארת גופא), ועוד זאת דפרחה הם גדולי הצדיקים (כמבואר בלקו״ת שם13) הנקראים פרחה ע״ש שתורתם ותפילתם פורחת לעילא ע״י דחילו ורחימו שהם הגדפין14, הרי גם אז מקשה היא, היינו שהם מציאות אחת. וזהו גם מה שמביא כאן שהמנורה היתה עשוי׳ זהב, כי ע״י ההתבוננות בענין זה שכל ישראל הם מקשה אחת, עי״ז באים למעלת הזהב על הכסף, דכסף הוא בחי׳ אהבה דהיינו אהבה מסותרת שיש תמיד בלב כל איש ישראל15, משא״כ זהב הו״ע היראה16, שזה בא ע״י התבוננות וכו׳, והיינו יראה נעלית יותר מהאהבה, בחי׳ יראה פנימית ויראת בושת.

והנה אח״כ ממשיך בכתוב וכופל מקשה היא, שבזה בא ללמד ענין נוסף, כדילפינן בגמרא מנחות17 מקשה דסיפא למאי אתא, ומבאר בזה בלקו״ת18 שזהו מה שכל ישראל צריכים להיות באחדות גמורה זה עם זה שלא להביט ברעת חבירו כו׳. והיינו, דזה שכל ישראל הם מקשה אחת אינו רק מצד זה שיש מעלה ברגל על הראש19 (כמבואר במ״א20), משום שיש ענינים ברגל שהראש צריך אל הרגל ובלעדי הרגל אין הראש יכול לעשותם בעצמו, אלא עוד זאת שהאחדות היא באופן שלא יביט גם ברעת חבירו. ומבאר זה21, שכמו בעשיית המנורה כפשוטה פרש״י22 שהי׳ ככר עגול ומקיש בקורנס כו׳, וע״י הכאת הקורנס יורד הזהב העליון למטה והתחתון עולה למעלה, כך צריך לידע האדם בעצמו, שיש למעלה מנורה מקשה, שהעליון יורד למטה והתחתון עולה למעלה, שהרע יורד לפעמים למטה ונכנס באדם רע, ולהיפך עשיית איזה מצוה מאדם רע לפעמים עולה למעלה ונוטלה אחר, וכל אדם צריך לתלות החסרון בו, והטוב שלו שמא הוא מאחר שעלה למעלה, ורעת אחרים שמא הוא שלו שירד למטה. וזהו ענין מקשה אחת, שלא רק שבשרשם הם דבר אחד, אלא שגם למטה הרי הם מציאות אחת, עד שמשום זה לא יביט ברעת רעהו, וכמ״ש רבינו הזקן באגרת הקודש23 שצריך לקיים מ״ש24 ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ועי״ז מקיימים בשלימות ענין העלאת המנורה אל מול פני המנורה, לפנימיות רצון העליון.

ועל ידי זה באים גם לקיום סיום הכתוב כן עשה את המנורה, ופרש״י מי שעשאה, ומדרש אגדה25 ע״י הקב״ה נעשית מאלי׳, דיש לומר הפירוש בזה, שבתחילה צ״ל העבודה מלמטה בדרך אתערותא דלתתא, מי שעשאה, ואח״כ באים למדרש אגדה שהו״ע סודות התורה (שבאגדות רוב סודות התורה גנוזין בהן26), היינו הפנימיות שלמעלה, שנמשך הענין כפי שהוא ע״י הקב״ה, בדרך אתעדל״ע. ועד שבאים אל ביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש.

__________

1) פרשתנו (בהעלותך) ח, ד.
2) תרומה כה, לא ואילך.
3) פרשתנו שם, ב.
4) תניא רפי״ז. ובכ״מ.
5) פרשתנו (בהעלותך) ד״ה וזה מעשה המנורה (לב, ד).
6) זכרי׳ ד, ב.
7) ראה לקו״ת ריש פרשתנו (כט, ג).
8) עה״פ חוקת כא, כא.
9) לקו״ת פרשתנו שם (ל, ד).
10) לקו״ת שבהערה 5.
11) תו״א ר״פ משפטים (עד, ג).
12) תקו״ז בהקדמה (יז, א).
13) לב, ד.
14) לקו״ת שם, סע״ד בשם הזהר. וראה תקו״ז ת״י (כה, ב).
15) תניא פי״ח (כג, ב). ובכ״מ.
16) לקו״ת שם, ד.
17) כח, א.
18) לג, א.
19) ראה לקו״ת שם לג, ג.
20) לקו״ת ר״פ נצבים.
21) לקו״ת שם לב, ד.
22) עה״פ פרשתנו שם, ד.
23) סו״ס כב. וראה גם אגרות-קודש אדמו״ר הזקן (קה״ת, תש״מ. תשמ״ז) ע׳ קב.
24) זכרי׳ ח, יז.
25) תנחומא פרשתנו ג. במדב״ר פט״ו, ד.
26) הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ב ס״ב. אגה״ק סכ״ג (קלז, א).

[סה"מ במדבר ח"א ע' קסח ואילך]

כעין שיחה. נדפס בסה״מ תש״ל ע׳ 247 ואילך.

סגירת תפריט