לא) ויבוא משה בתוך הענן – ש״פ משפטים, כ״ז שבט, מבה״ח אד״ר ה׳תשכ״ה

בס״ד. תוכן קצר מש״פ משפטים, כ״ז שבט, מבה״ח אד״ר ה׳תשכ״ה

הנחה בלתי מוגה

ויבוא משה בתוך הענן, ופרש״י לפני זה (עה״פ ומשה ניגש אל הערפל) שנכנס לפנים משלש מחיצות חושך ענן וערפל, שזוהי דרגא נעלית בקדושה, שהוא עלה למעלה מהשלש מחיצות. ובהמשך שבועות תרנ״ח מבאר שאצל משה הי׳ ענין הביטול, והשייכות למתן תורה הוא שבמתן תורה היו העולמות בשלימות. דישנם העולמות כמו שהם בכתר, שזהו בקדמון עוד בהרצון, שזהו בראשית בשביל התורה, שהצמצום הו״ע המעלה ומטה, אבל בפנימיות אין חילוק. וזהו בתורה שבי מלכים ימלוכו שזהו עוד בהרצון ובפנימיות הכתר שאין עוד המעלה ומטה, שמצד הענין של פנימיות, כחשיכה כאורה, שזהו בכללות החילוק בין פנימיות וחיצוניות, שמצד פנימיות הכתר כחשיכה כאורה. וזהו השייכות של ומשה ניגש גו׳ למתן תורה, שערפל זהו הענין של רדל״א, וזה יורד לכלים דתורה ומצוות. אבל זה הי׳ רק אצל משה. ועפ״ז מובן שע״י הערפל לוקח את החיצוניות, שלוקחים מה שנמצא בהרדל״א בתורה ומצוות.

[סה"מ שמות ח"ב (הוספות) ע' שלז ואילך]

כעין שיחה. לא הגיע לידינו כי אם תוכן קצר, ונדפס לקמן בהוספות.

סגירת תפריט