כ) אתם נצבים (מוגה) – ש״פ נצבים-וילך, כ״ה אלול ה׳תשט״ז

בס״ד. ש״פ נצו״י, תשט״ז.

אתם נצבים היום כולכם לפני הוי׳ אלקיכם ראשיכם שבטיכם גו׳ מחוטב עציך ועד שואב מימיך, הנה פרשה1 זו קורין לעולם קודם ר״ה. ומרומז במלת היום דקאי על ר״ה כמ״ש רבינו שקיבל מרבו המגיד ורבו מרבו הבעש״ט דהיום קאי על ר״ה שהוא יום הדין וכמ״ש ויהי היום ותרגם והוה יומא דדינא רבא, דר״ה הוא יום הדין ומשפט, וזוהי הברכה אתם נצבים היום כולכם, שאתם כולכם מראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך ושואב מימיך, נצבים קיימים ועומדים והיינו זוכים בדין. והנה איתא במדרש ע״פ ולקחתם לכם ביום הראשון הה״ד יעלוז שדי וכל אשר בו. יעלוז שדי זה העולם . . . (כנ״ל בפנים הקונטרס* ע׳ ג׳ – עד גמירא).

וזהו יעלוז שדי וכל אשר בו, להיות שע״י הדין ומשפט דר״ה נמשך אור נעלה ביותר. וזהו ג״כ מה דאמרו במדרש הובא בטור הלכות ר״ה, אומה זו יודעת אופי׳ של אלקי׳, דכל האומות מתעטפים שחורים ולובשים שחורים אבל ישראל לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, לפי שיודעים שהקב״ה יעשה להם נס. דלכאורה א״מ מהו השמחה דלובשים לבנים, דאף אשר יודעים שיעשה להם נס מ״מ הרי הי׳ יותר טוב שלא יהי׳ משפט כלל. אך הענין הוא שהמשפט דר״ה הוא בשביל המשכת אור נעלה יותר, ולזה היא השמחה, וזהו מ״ש יעשה להם נס, דנס הוא למעלה מהטבע, היינו אור שלמעלה מהשתלשלות. כי זה היום תחלת מעשיך, כי המל׳ נכללה בבחי׳ המלך המרומם לבדו מאז, בחי׳ שמו בבחי׳ הוא לבדו הוא, ומשם צריך להמשיך. אמנם להיות שנמשך אור נעלה ביותר הרי יש מקטרגים שלא יומשך האור, לזה הוא אומר, אתם נצבים היום כולכם לפני הוי׳, דכל המדריגות שבנש״י, ראשיכם שבטיכם גו׳ היינו בעלי השגה שעבודתם הוא ע״ד עבודת השרפים, מחוטב עציך ועד שואב מימיך שעבודתם הוא בקבלת עול ע״ד עבודת האופנים, הנה כל המדריגות נצבים קיימים ועומדים וזוכים בדין, שיומשך להם האור נעלה, לפני הוי׳, למעלה משם הוי׳, ונמשך זה למטה מטה בעוה״ז בכל עניני הדין ומשפט דר״ה2, שיהי׳ אַ געזונטער יאָהר אַ לעבעדיקער יאָהר און אַ פריילעכער יאָהר בכל הפרטים ובבני חיי ומזוני רויחי.

__________

1) ראה לקו״ת ר״פ נצבים.
2) ראה הגמי״י הל׳ תשובה פ״ג ה״ג בשם הרמב״ן. לקו״ת דברים נט, ב.

__________

*) מאמר שופטים ושוטרים – תרל״ג (קה״ת, תשט״ז). המו״ל.

[סה"מ דברים ח"ב ע' קד]

״המאמר שנאמר בש״פ נצבים וילך, כ״ה אלול שנה זו, הוא המאמר שופטים ושוטרים [תרל״ג] הנדפס בזה – עם איזה שינוים ובהוספת התחלה וסיום. וע״פ בקשת רבים נמסר תיכף לדפוס ובאו בסוף הקונטרס גם ההתחלה וסיום הנ״ל״ (מהקדמת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א להמאמר).
חסר ההנחה, ונדפס בזה ההתחלה וסיום הנ״ל שהוגהו ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ונדפסו בסוף קונטרס הנ״ל, ואח״כ בסה״מ מלוקט ח״א ע׳ תפט.

סגירת תפריט