מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תשא תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תשא תשע"ט

יום ראשון, י"ב אדר א: ד"ה כי תשא תשי"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' רמב ואילך

יום שני, י"ג אדר א: ד"ה כי תשא תשכ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' עז ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' רמה ואילך

יום שלישי, י"ד אדר א – פורים קטן: ד"ה וקבל היהודים תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שיז ואילך; סה"מ פורים ע' רנ ואילך

יום רביעי, ט"ו אדר א – שושן פורים קטן: ד"ה כי תשא תשל"א – סה"מ שמות ח"ב ע' רנ ואילך

יום חמישי, ט"ז אדר א: ד"ה כי תשא תשל"ד – סה"מ שמות ח"ב ע' רנה ואילך   

יום שישי, י"ז אדר א: ד"ה ועתה אם נא מצאתי תשמ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' רס ואילך 

יום ש"ק פ' כי תשא, ח"י אדר א: ד"ה כי תשא תשמ"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' רסד ואילך

סגירת תפריט