כט) נשא את ראש – ש״פ נשא, י״ב סיון ה׳תשמ״ח

בס״ד. ש״פ נשא, י״ב סיון ה׳תשמ״ח

הנחה בלתי מוגה

נשא את ראש בני גרשון גם הם גו׳1, ומדייק בזה בלקו״ת ריש פרשתנו2 (החסידישע פרשה), דיש להבין למה נאמר בבני גרשון גם הם וכו׳. גם צריך להבין מדוע בבני מררי לא נאמר ענין נשא את ראש. ומבאר, דתחילה יש להבין כללות ענין המשכן ונסיעתם במדבר, דנסיעה זו היתה בדרך אל ארץ נושבת, שגם עתה ישנה עבודה זו, שהרי ענין המשכן ישנו בכאו״א מישראל תמיד כמ״ש3 ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל4, וכל זה הוא הכנה להגילוי שיהי׳ לע״ל שאז יהי׳ ביטול והכנעת כל הענינים הבלתי רצויים כמ״ש5 ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ואך טוב וחסד6 יהי׳ לכל, ועבודת האדם תהי׳ בעליות בקדושה גופא7. דלכן ההכנה לזה ע״י המסעות במדבר היא ג״כ באופן כזה שמכניעים את הענינים דלעו״ז. דהנה המדבר הוא שורש יניקת החיצונים, וכמ״ש8 במדבר גו׳ נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, דנחש שרף ועקרב הם ג׳ קליפות הטמאות לגמרי9, וצמאון אשר אין מים10 היא הקליפה הרביעית. ובעת ההליכה במדבר הי׳ אז ביטול הענינים הבלתי רצויים11 כמ״ש בתושבע״פ12 (פירוש התורה שבכתב, שהתורה בפירושה ניתנה13) שהעננים שבמדבר היו מכלים את כל המזיקים וכו׳, דלפני בנין המשכן הי׳ זה ע״י העננים בלבד, ובמסעות שלאחרי המשכן הי׳ זה ע״י הארון שבמשכן (כמ״ש14 ויהי בנסוע הארון גו׳ ויפוצו אויביך גו׳). שזהו ההכנה לענין ביטול הקליפות דלעתיד לבוא. ועוד זאת, דכשם שלע״ל יקויים מ״ש15 ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך, כמבואר בתניא16 שאז יהי׳ גילוי אלקות ממש, עד לגילוי עצמותו ומהותו ית׳, ובלשון הידוע17 כח הפועל בנפעל, שהתואר נפעל כולל כל סדר ההשתלשלות, כולל גם עולם הזה התחתון, עולם העשי׳, כמבואר במ״א18 בביאור לשון התפילה19 וידע כל פעול כי אתה פעלתו דקאי על עולם העשי׳, שגם בזה יהי׳ ניכר כח הפועל שבזה בגלוי. וההכנה לענין זה היא בבנין המשכן שהי׳ במדבר, ועד״ז המשכן שבנפש כל ישראל פנימה.

והנה המשכן היו בו בכללות שלשה ענינים20, שהם כלי המשכן ויריעות המשכן וקרשי המשכן. ובעבודת האדם, כלי המשכן הכוללים את הארון רומזים לענין התורה21, וענין היריעות רומז לעבודת התפילה22, דיריעות הם מקיפים23, וכן גם עבודת התפילה היא בבחי׳ מקיף, דעבודת התפילה היא ע״י המדות שהמדות הם בחי׳ מקיפים (כמבואר בהמאמר24), בערך התורה שענינה הוא בפנימיות25, וכמ״ש26 ותורתך בתוך מעי, ועד שלימוד התורה צ״ל באופן שהדבר הנלמד מתאחד עם האדם הלומד27. וענין קרשי המשכן רומז לענין הביטול28, וכמ״ש29 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. דעמידה רומזת על ענין הביטול30, שעומד על מעמדו. ובזה יובן מה שהמשכן הי׳ מעצי שטים עומדים דוקא, דלכאורה הרי תכלית עבודת האדם צ״ל באופן של הליכה, וכמ״ש31 ונתתי לך מהלכים בין העומדים, וכמבואר במ״א32 שזהו החידוש שנפעל בנשמה ע״י ירידתה למטה, דלפני ירידתה למטה כתיב בה33 חי ה׳ אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו, עמדתי דייקא, ודוקא ע״י הירידה למטה והעבודה למטה נפעל בה החידוש שבענין ההליכה, דהיינו עלי׳ ממדריגתה, בכ״ז הי׳ המשכן מעצי שטים עומדים, שצ״ל דוקא עמידה. דבשלמא מה שהמלאכים הם בבחי׳ עמידה34 דכתיב בהו35 ג״כ שרפים עומדים ממעל לו (וכדאיתא במדרש36 שהקרשים העומדים הם דוגמת המלאכים העומדים), מובן, כי המלאכים הם רוחניים, וברוחניות העבודה היא בבחי׳ עמידה. אבל המשכן הי׳ משכן גשמי, ובגשמיות נפעל גם ענין ההליכה, ומפני מה היו הקרשים דוקא מעצי שטים עומדים. אך הענין הוא, כי יסוד והתחלת העבודה צ״ל באופן של ביטול בתכלית. ואדרבה, לכן כתיב כאן עצי שטים עומדים, שאפילו עצים שבטבעם הם באופן של צמיחה (היפך העמידה), צריכים לפעול בהם ענין של עמידה וביטול. וענין הביטול הי׳ בהדגשה עוד יותר בבית המקדש, שהרי בית המקדש הי׳ מאבנים ועפר37, ובפשטות עמידת אבנים ועפר היא בתוקף יותר מעמידת הקרשים, וכמבואר במ״א38 ע״פ39 קורות בתינו ארזים, במעלת דרגת הביטול שבבית המקדש על המשכן. אמנם לאחרי התחלת העבודה שהיא בביטול מוחלט, הרי לאח״ז צ״ל ענין של הליכה ועלי׳, ענין של קרשים, בחי׳ צומח, ולמעלה יותר, ענין היריעות שהם מן החי40 וכו׳.

ובזה יובן מה שבבני מררי לא נאמר ענין נשא את ראש, ובבני גרשון נאמר נשיאת ראש אבל נאמר גם הם שהם טפלים לבני קהת, ובבני קהת נאמר41 ענין נשיאת ראש מצד עצמם. והענין הוא, כי עבודת בני מררי היא עבודת הביטול, מררי לשון מרירות שמביא לביטול42, שלכן הם נשאו את קרשי המשכן שהם בבחי׳ עומדים. ולכן לא נאמר בהם נשא את ראש, כי אדרבה, עבודתם היא בבחי׳ ביטול, שהוא ההיפך דנשיאת ראש43. ולאידך בבני קהת שהם נושאי הארון, ענין התורה, נאמר בהם נשא את ראש41, כי זהו עיקר ענין נשיאת הראש שהיא בתורה, ובבני גרשון כתיב נשא את ראש אבל באופן דגם הם, שהם טפלים לבני קהת, כי עבודת התפילה מצ״ע ג״כ אין ענינה נשיאת ראש, ורק היות שעבודת התפילה היא טפלה לתורה, והיינו שהיא הכנה ללימוד התורה, תפלתי סמוכה למטתי44, לכן גם בעבודה זו ישנו הענין דנשיאת ראש. ויש לומר שזהו גם כן סדר העבודה בכל יום ויום, דתחילת כל יום הוא בענין הביטול בתכלית, בחי׳ מררי ועמידה, ואח״כ הוא ענין התפילה, עבודת בני גרשון, ואח״כ בא לימוד התורה45, עבודת בני קהת.

וע״י העבודה בכל ענינים אלו בהיותנו במדבר העמים46, ובפרט בזמן הגלות, ובפרט בגלות הזה האחרון, ובפרט לאחרי הכרזת נשיא דורנו לאלתר לגאולה47 ועמדו הכן כולכם48 וכו׳, באים אל הגילוי דלעתיד, והיו עיניך רואות את מוריך. וענין זה הוא במיוחד בזמן זה, בשבת שלאחרי מתן תורה, שהרי במתן תורה הי׳ ג״כ גילוי אלקות מלמעלה מעין הגילוי דלעתיד49, ומכיון שהימים האלה נזכרים ונעשים50, הרי גם בשנה זו כבר נמשכו גילויים אלו בשעת מ״ת בשנה זו. ומזה נתינת כח שכן יהי׳ גם לע״ל. ובפרט ע״י ההוספה בעבודה הנ״ל במדבר העמים בג׳ הקוין הנ״ל דביטול ותפילה ותורה, ובפרט ע״י לימוד פנימיות התורה דלית תמן לא קושיא ולא מחלוקת כו׳51, כמבואר באגה״ק52, ושם מובא גם מאמר הזהר53 דבהאי ספרא דילך יפקון ישראל מן גלותא ברחמי, שתהי׳ הגאולה מתוך שלום אמיתי באופן שלא נשאר שום רושם מהמלחמה, כמבואר בדרוש פדה בשלום לאדמו״ר האמצעי54 שאמיתית ענין השלום יהי׳ לע״ל דוקא כאשר את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ונלך כולנו לארצנו הקדושה ובאופן דירחיב ה׳ אלקיך את גבולך55, ולירושלים עיר הקודש, וכמ״ש56 ורחבה גו׳, וכל זה תיכף ומיד ממש ולא עיכבן אפילו כהרף עין57, בגאולה האמיתית והשלימה.

__________

1) פרשתנו (נשא) ד, כב.
2) כ, א.
3) תרומה כה, ח.
4) של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. ובכ״מ.
5) זכרי׳ יג, ב.
6) ראה תהלים כג, ו.
7) ראה אגה״ק סכ״ו (קמה, א).
8) עקב ח, טו.
9) ראה מאו״א נ, יב. ל״ת להאריז״ל פ׳ עקב ד״ה נחש שרף.
10) ראה לקו״ת במדבר ב, ג.
11) ראה זח״ב קפד, רע״א.
12) פרש״י בהעלותך י, לד.
13) הקדמת הרמב״ם לספר היד. ועד״ז בהקדמתו לפיה״מ ד״ה דע. וראה ברכות ה, א. מדרש הגדול עה״פ משפטים כד, יב. תורה שלמה משפטים שם, וש״נ.
14) בהעלותך י, לה.
15) ישעי׳ ל, כ.
16) פל״ו (מו, א).
17) ראה לקו״ת שלח מז, א. וש״נ. שער האמונה (לאדהאמ״צ) ספכ״ז (מח, ב). ובכ״מ.
18) סידור האריז״ל בנוסח תפלת ר״ה. לקו״ת שם. וראה אוה״ת לתהלים (יהל אור) ע׳ מה ואילך. נ״ך ע׳ תתקא.
19) נוסח תפלת ר״ה.
20) בהבא לקמן – ראה לקו״ת פרשתנו שם כ, ג ואילך. כא, ב ואילך. כג, ד ואילך.
21) ראה גם במדב״ר ריש פרשתנו (פ״ו, א-ב).
22) שם כ, ג-ד.
23) ראה גם סהמ״צ להצ״צ פה, א ואילך. ובכ״מ.
24) לקו״ת שם כא, א. כג, א.
25) שם כב, ג.
26) תהלים מ, ט.
27) ראה תניא פ״ה.
28) לקו״ת שם כ, ג. כב, ג.
29) תרומה כו, טו.
30) ראה סוטה לט, א. הובא בלקו״ת שם כ, ג. כג, ב.
31) זכרי׳ ג, ז.
32) תו״א ס״פ וישב. לקו״ת שלח לח, ד. ובכ״מ.
33) מלכים-א יז, א.
34) לקו״ת שם כ, ג.
35) ישעי׳ ו, ב.
36) שהש״ר עה״פ צאינה וראינה (פ״ג, ב).
37) רמב״ם הל׳ ביהב״ח פ״א ה״ח. וראה תו״א ר״פ ויגש. ובכ״מ.
38) תו״א שם (מג, א ואילך). ועוד. וראה לקו״ש ח״ו ע׳ 15 ואילך.
39) שה״ש א, יז.
40) תרומה כו, א. ז.
41) במדבר ד, ב.
42) לקו״ת שם ב, ג.
43) ראה גם השיחות דהתוועדות זו (סה״ש תשמ״ח ח״ב ע׳ 466 ואילך).
44) ברכות ה, ב. לקו״ת ברכה צו, ב. סידור (עם דא״ח) נו, א. סה״מ תרפ״ח ע׳ קא. ועוד.
45) ראה סוף מסכת ברכות.
46) ל׳ הכתוב – יחזקאל כ, לה. לקו״ת מסעי פח, ג. ובכ״מ.
47) קול קורא ב״הקריאה והקדושה״ תש״א-ג (אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ה ע׳ שסא ואילך. שעז ואילך. תח ואילך. ח״ו ע׳ תל ואילך).
48) ראה סה״מ קונטרסים ח״ב שצז, ב. אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ד ריש ע׳ רעט. וראה ״היום יום״ טו טבת. ובכ״מ.
49) תניא פל״ו (מו, א).
50) ל׳ הכתוב – אסתר ט, כח. וראה רמ״ז בס׳ תיקון שובבי״ם, הובא ונת׳ בלב דוד להחיד״א פכ״ט.
51) רע״מ פרשתנו קכד, ב.
52) רסכ״ו.
53) ח״ג קכד, ב.
54) שערי תשובה נה, ד.
55) פ׳ ראה יב, כ ובספרי שם. פ׳ שופטים יט, ח ובפרש״י שם.
56) יחזקאל מא, ז.
57) מכילתא ופרש״י בא יב, מא.

[סה"מ במדבר ח"א ע' קמה ואילך]

כעין שיחה. נדפס בסה״מ תשמ״ח ע׳ קסג ואילך. התוועדויות תשמ״ח ח״ג ע׳ 454 ואילך.

סגירת תפריט