כה) כי המצוה הזאת – ש״פ נצבים-וילך, כ״ה אלול ה׳תשכ״ג

״המאמרים [ד״ה לך הוי׳ הצדקה וד״ה אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני תקס״ב] הואיל כ״ק אד״ש לאומרם בש״ק שבת סליחות, כ״ה אלול ה׳תשכ״ג״ (מהקדמת המו״ל לקונטרס מאמרי חודש אלול ה׳תשכ״ג).
נזכר בשיחות קודש תשכ״ג ע׳ 390. לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט