כב) אתם נצבים – ש״פ נצבים-וילך, כ״ה אלול ה׳תש״כ

״היו ג׳ שיחות שתים לפני המאמר ואחד לאחריו, והתוכן: אתם נצבים היום כולכם ראשיכם כו׳. גם המאמר פתח אתם נצבים. באמצע המאמר בכה כמה פעמים״ (מיומני התמימים).
״ויהי רצון שכשמם יהי׳ הענין ד״אתה״ ע״ד הכתוב אתה הוא ה׳ לבדך כמו שנתבאר במאמר דשבת העבר, דקאי על עצמותו ומהותו ית׳ שם שמים שגור בפי כל״ (אגרות-קודש אדמו״ר מלך המשיח שליט״א חי״ט ע׳ תמא).
לא הגיע לידינו לע״ע.

סגירת תפריט