י) זאת תורת העולה – ש״פ צו, ח׳ ניסן, שבת הגדול ה׳תשכ״ד (מאמר א')

בס״ד. תוכן קצר מש״פ צו, ח׳ ניסן, שבת הגדול (מאמר א') ה׳תשכ״ד

הנחה בלתי מוגה

זאת תורת העולה היא העולה גו׳. וצריך להבין, א. הרי על פרטי דיני עולה מדובר בפרשת ויקרא, ב. מהו היא העולה בה׳ הידיעה, איפה ידועה. וקשר שני הקושיות – דהכוונה להגדיל קושיא הא׳ עם קושיא הב׳, שהיא העולה משמע שידועה כבר, והיינו – מפרשת ויקרא, וא״כ מה אומר כאן זאת תורת העולה, וממה נפשך, סותר הפסוק עצמו מיני׳ ובי׳.

והנה מובא בבחיי שהעולה קאי על מלכות אדום, כלשון המדרש על מלכות אדום שעולה אצלי. וזהו על מוקדה, ענין ומשם אורידך. תפלה לעני ותפלה לעשיר, תפלת עני היא על חסרון, ותפלה לעשיר אינה על חסרון.

[סה"מ ויקרא (הוספות) ע' שס]

״שיחה א׳ יכול להקראות מאמר, כי יש הרבה פעמים שאד״ש אומר מאמר בניגון של שיחה (גם לא קמים אז במאמר) וכהשבת העברה הי׳ המאמר של הרבי (מהורש״ב) נ״ע . . ארך הרבה זמן וגם הי׳ קשה״ (מיומן א׳ התמימים).
לא הגיע לידינו לע״ע כי אם תוכן קצר, ונדפס לקמן בהוספות. כנראה מיוסד על ד״ה זה תרע״ח (סה״מ תרע״ח ע׳ רסב ואילך). [מאמר הב׳ דהתוועדות זו אינו שייך לפ׳ צו].

סגירת תפריט