יז) כה תברכו את בנ״י – ש״פ נשא, י״ב סיון ה׳תשל״א

בס״ד. ש״פ נשא, י״ב סיון ה׳תשל״א

הנחה בלתי מוגה

כה תברכו את בני ישראל גו׳ ישא הוי׳ פניו אליך וישם לך שלום1, וארז״ל2 אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה רבש״ע כתוב בתורתך3 אשר לא ישא פנים גו׳ והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה׳ פניו אליך, אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה4 ואכלת ושבעת וברכת וגו׳ והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. ומקשה בזה בלקו״ת (עה״פ כה תברכו5), מהו השייכות והקשר בין הענינים, שבשביל הדקדוק שמדקדקים עד כזית יש נשיאת פנים למעלה. גם צריך להבין, דהלא אין מקרא יוצא מידי פשוטו6, וישא פירושו הוא נשיאה והגבהה, ומהו ענין שישא הוי׳ פניו, שתהי׳ הגבהה בבחי׳ הפנים שלמעלה. וגם, מהו השייכות לסיום הכתוב וישם לך שלום.

ומבאר בזה בלקו״ת7 דבחי׳ פנים הו״ע סדר השתלשלות וספירות, שהם אורות בכלים. ועד״ז למטה בענין העבודה הוא במדידה והגבלה, דבאתעדל״ת אתעדל״ע ובמדה שאדם מודד בה מודדים לו8 (וכמו שמבאר הצ״צ9, שמה שנקרא בלשון הנגלה במדה שאדם מודד בה מודדים לו, הנה בלשון הזהר הוא באתעדל״ת אתעדל״ע, או רוח אייתי רוח ואמשיך רוח10). דכן הוא בהמשכה שהוא במדידה והגבלה, אורות בכלים. וכמבואר בכ״מ11 שכל המצוות הם במדידה והגבלה וכו׳, שעי״ז נמשך מלמעלה שיהי׳ הקב״ה ממלא את העולם כמו הנשמה שממלאה את הגוף12. ובכללות נקראת בשם אכילה, שממשיך אלקות למטה, שיהי׳ ושכנתי בתוכם בתוך כאו״א מישראל13, ועי״ז גם בכל העולם כולו שנעשה דירה לו ית׳ בתחתונים14, וכמאמר הבעש״ט15 על פסוק16 ואתה קדוש יושב תהלות ישראל, דאתה, שמצ״ע הוא קדוש ומובדל, הנה הוא יושב, שנמשך בבחי׳ התיישבות ובפנימיות, ע״י תהלות ישראל. ושם הכללי לכל ההמשכות הוא אכילה, שעי״ז הוא התקשרות אלקות עם העולם. ועד״ז בעבודת האדם למטה, דכתיב4 ואכלת ושבעת וברכת שהו״ע האכילה כדי שביעה17, כדי שיעור וכו׳, וכמאן דבעי לי׳ למעבד18, שהוא העבודה דואהבת את הוי׳ אלקיך19, או כמו שהוא בפרשה שני׳ בכל לבבכם ובכל נפשכם20, שעי״ז נעשה המשכת בחי׳ פנים וכו׳, שהוא ההמשכה שלפי אופן העבודה, דלפי אופן העבודה דושבעת בשיעור מדוד ומוגבל, עד״ז הוא ההמשכה באופן מדוד ומוגבל וכו׳.

אמנם כל זה הוא בחי׳ פנים, והיינו שהוא המשכה שבמדידה והגבלה, באופן של אורות וכלים וכו׳. אבל בחי׳ ישא הוי׳ פניו הוא בחינה שלמעלה מסדר השתלשלות, ולמעלה ממדידה והגבלה. וכדי שיומשך בחינה זו הוא ע״י שמדקדקים על עצמם עד כזית וכו׳, שעבודתו הוא למעלה ממדידה והגבלה, דהרי אינו מצווה על זה כו׳, והוא העבודה דבכל מאדך19. אבל מ״מ המשכת בחינה זו שלמעלה ממדידה והגבלה נמשך ע״י בחי׳ פנים, שזהו שאומר ישא הוי׳ פניו וכו׳, שההמשכה היא למעלה מבחי׳ פנים, למעלה ממדידה והגבלה דאורות בכלים, אבל מ״מ נמשך ע״י בחי׳ פנים, ולכן גם העבודה שעל ידה ממשיכים בחינה זו הוא ג״כ בענין האכילה, אלא שהוא באופן של מדקדקים על עצמם עד כזית כו׳. והיינו שהוא העבודה שבבחי׳ ביטול, וכמבואר בזהר21, דזית הוא בחי׳ יו״ד, שהו״ע הביטול, ונראה גם בתמונת אות יו״ד, שהוא נקודה לבד, שכל ענינו הוא בחי׳ ביטול, וכמבואר בשער היחוד והאמונה22 דתמונת האות מורה על ענינו כו׳. וזהו ענין מדקדקים על עצמם עד כזית כו׳, שהוא העבודה דבחי׳ ביטול, והוא ג״כ ענין קדש עצמך במותר לך23, שעי״ז ממשיכים בחי׳ נשיאת פנים שלמעלה מסדר השתלשלות. ויובן ע״פ משנת״ל (ד״ה ועשית חג שבועות24, מיוסד על מאמרי רבותינו נשיאנו ד״ה ועשית חג שבועות, וביחוד מאמר אדמו״ר הזקן דמוצאי יום הכיפורים תקס״ב25 – שנדפס עם הגהות הצ״צ26) החידוש שבמ״ת על התורה שלפני זה, דאף שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה27 וכו׳, ועד״ז שאר האבות28 ועוד לפני זה, כמובא בדא״ח29 גם מתושלח ונח כו׳, הנה בשבועות נתחדשה בחי׳ מתן תורה בדרך מתנה, שההמשכה הוא באין ערוך.

וזהו ועשית חג שבועות להוי׳ אלקיך מסת נדבת ידך30, דע״י העבודה דמסת שהו״ע הויתור, על ידי זה נמשך מבחי׳ הכתר שהוא מקום הויתור, ועי״ז נעשה חג שהוא ענין הכתר, שנעשה כתר לבחי׳ הוי׳ אלקיך. ועד״ז הוא מה שמדקדקים על עצמם וכו׳, שהוא העבודה בבחי׳ הביטול וויתור, עי״ז נמשך מלמעלה מבחי׳ פנים, למעלה מסדר השתלשלות וכו׳.

אך צריך להבין, איך אפשר לקבל המשכה זו, דעם היות דעי״ז שמדקדקים על עצמם עד כזית וכו׳ נמשך מבחי׳ ישא הוי׳ פניו, אבל עדיין צריך להבין איך אפשר לקבלו. הנה ע״ז אומר וישם לך שלום, דשלום הוא ענין התורה וכמ״ש31 ה׳ עוז לעמו יתן, ואין עוז אלא תורה32, הוי׳ יברך את עמו בשלום, ולא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום33, וכמבואר בספרי34 בארוכה איך שהשלום פועל בכל העולם כולו. וזהו ג״כ ע״י התורה, דכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם35 וכו׳. וזהו מה שמסיים וישם לך שלום, שע״י בחי׳ התורה שהו״ע השלום, יש בכח לקבל בחינה זו שלמעלה מבחי׳ פנים. וכששלום כאן הכל כאן, וכמו שפירש״י36 שהשלום שקול כנגד הכל. ועד לקהל גדול ישובו הנה37, בביאת משיח צדקנו.

__________

1) פרשתנו (נשא) ו, כג-ה.
2) ברכות כ, ב.
3) עקב י, יז.
4) שם ח, י.
5) פרשתנו כו, סע״א ואילך.
6) שבת סג, א. וש״נ.
7) שם, ד.
8) סוטה ח, ב ואילך.
9) סהמ״צ להצ״צ קנט, סע״ב ואילך.
10) ראה זהר ח״א פט, ב. ח״ב קסב, ב.
11) אגה״ק ס״י. ועוד.
12) ראה ברכות י, א. ויק״ר ספ״ד.
13) תרומה כה, ח ובאלשיך עה״פ. של״ה סט, א. ובכ״מ.
14) תנחומא נשא טז. וראה שם בחוקותי ג. ב״ר ספ״ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו.
15) סה״מ אידיש ע׳ 139 ואילך. כש״ט הוספות סמ״ז (פא, ב). וש״נ.
16) תהלים כב, ד.
17) ראה רמב״ם ריש הל׳ ברכות.
18) ראה כתובות סז, רע״א.
19) ואתחנן ו, ה.
20) עקב יא, יג.
21) ח״ג רמד, ב – הובא בלקו״ת שם כז, ריש ע״ד.
22) פי״ב בהגהה.
23) יבמות כ, א (וראה לקו״ש חי״ג ע׳ 107 הערה 25. וש״נ).
24) דיום ב׳ דחג השבועות (סה״מ שבועות ע׳ רצז ואילך).
25) מאמרי אדה״ז תקס״ב ח״א ע׳ יא ואילך.
26) אוה״ת פ׳ ראה ע׳ תשנד ואילך. תשא ע׳ א׳תתקסו ואילך.
27) קידושין פב, א (במשנה). יומא כח, ב.
28) ראה יומא שם. ב״ר פצ״ה, ז.
29) מאמרי אדה״ז ואוה״ת שם.
30) פ׳ ראה טז, י.
31) תהלים כט, יא.
32) שהש״ר פ״א, ד. פ״ב, ג.
33) עוקצין בסופה.
34) עה״פ (פרשתנו שם).
35) רמב״ם הל׳ חנוכה בסופן (וראה לקו״ש ח״ח ע׳ 349 ואילך. וש״נ).
36) בחוקותי כו, ו – מתו״כ שם.
37) ירמי׳ לא, ז.

[סה"מ במדבר ח"א ע' פ ואילך]

כעין שיחה. נדפס בסה״מ תשל״א ע׳ 481 ואילך.

סגירת תפריט