יג) ואכלתם אכול ושבוע – ש״פ צו, שבת הגדול, י״ב ניסן ה׳תשמ״ז (מאמר א׳)

בס״ד. ש״פ צו, שבת הגדול, י״ב ניסן (מאמר א׳) ה׳תשמ״ז

הנחה בלתי מוגה

ואכלתם אכול ושבוע גו׳ ולא יבושו עמי לעולם (ביואל סימן ב׳1), וידוע הדרוש על פסוק זה בלקו״ת ריש פרשתנו2 [דהיינו החסידישע פרשה, כפתגם כ״ק מו״ח אדמו״ר הידוע שנוסף על פרשת השבוע בפשטות בתורה שבכתב ישנה הפרשה החסידית בתורה אור ולקו״ת (ששניהם הם ספר אחד, כמבואר במכתבו הידוע3) על פרשת השבוע], שמדייק שם מהו ענין ואכלתם אכול לשון כפל, דמשמע שאחרי אכילה אחת (אכול) ישנה אכילה נוספת (ואכלתם). והקשר לפרשת השבוע (פ׳ צו) מובן ע״פ מה שמביא בהמשך המאמר4 מויקרא רבה פרשתנו5 על הפסוק6 זה קרבן אהרן גו׳ זה שאמר הכתוב7 ויאמר להם מהאוכל יצא מאכל כו׳ אהרן אוכל כל הקרבנות ועכשיו יצא ממנו קרבן ואיזהו זה קרבן אהרן. והיינו דגם בענין זה דקרבן אהרן ישנה אכילה כפולה. וצריך להבין הענין בזה. דהנה בענין האכילה בפשטות ישנם ב׳ ענינים. א׳ שע״י האכילה מתעלה האדם, שלכן ע״י האכילה דוקא הוא קישור הנשמה בגוף. ב׳ שנעשה בירור בהמאכל8, שהרי ע״י האכילה הדומם והצומח והחי מתברר ומזדכך ומתעלה להיות דם ובשר כבשרו של המדבר האוכלו, ויתירה מזו, דע״י שהמדבר האוכלו עובד את ה׳, אני נבראתי לשמש את קוני9, הרי המאכל עולה לדרגא נעלית ביותר, עד למעלה מעולם הנבראים, כי ישראל וקוב״ה כולא חד10. וע״ז אומרים ואכלתם אכול11, דאחרי האכילה והבירור והזיכוך וכו׳ עדיין ישנו ענין נעלה יותר מזה, שצריך להעלות הדבר המתברר למעלה יותר, וע״ז צ״ל אכילה נוספת דהיינו בירור נוסף.

והענין הוא, דהנה פסוק זה קאי על הגילויים דלעתיד לבוא, לאחרי שלימות העבודה דזמן הזה, שאז יהי׳ כבר שלימות ענין הבירור הראשון, והחידוש דלעתיד לבוא יהי׳ מה שכל הבירורים שנתבררו עד אז הנה בהם יהי׳ תוספת עלי׳ שלא בערך, שזהו ענין בירור שני11. וע״ד12 המבואר13 בענין ושבתי14 בשלום אל בית אבי והי׳ ה׳ לי לאלקים, שלעתיד לבוא הרי בחי׳ הוי׳ דעכשיו כאלקים יחשב, ויהי׳ צריך להיות הבירור למדריגה נעלית יותר, הוי׳ דלעילא. דהבירור15 בעבודה דעתה בכללות הוא הבירור דשם ב״ן ע״י שם מ״ה, ולעתיד לבוא תהי׳ עלי׳ גם בשם מ״ה.

וזהו16 ואכלתם אכול ושבוע גו׳, דקאי על הסעודה דלעתיד לבוא, סעודת לויתן ושור הבר17, דקאי על ב׳ סוגי נשמות, נשמות דעלמא דאתכסיא ונשמות דעלמא דאתגליא18, נשמות דשם מ״ה ונשמות דשם ב״ן (בגימטריא בהמה19), דבשניהם יהי׳ ענין הסעודה דהיינו האכילה הב׳ לעתיד לבוא, שתהי׳ עלי׳ נוספת שלא בערך, בירור שני. וכמבואר בהמשך המאמר שם20, דגם הנשמות הכי נעלות שבזמן הזה, וגם נשמות חדשות, יתעלו לעתיד לבוא למדריגה עליונה יותר.

ובזה21 יובן גם ענין זה קרבן אהרן ובניו גו׳, דהגם שאהרן הוא זה שמקריב כל הקרבנות וכו׳ שזהו ענין אכילת מזבח, דקרבנות הם דבר הכי נעלה, ארי׳ דאכיל קורבנין22, וגם מבואר בדרושי ההילולא23 דרזא דקורבנא עולה עד רזא דא״ס24, למעלה מעלה עד אין קץ, מ״מ ישנו גם קרבנו של אהרן עצמו, שהיא האכילה השני׳ שלמעלה מזה. ויש לומר דזהו25 מה שגבי אהרן כתיב זה קרבן אהרן, זה לשון זכר, דלא כבשאר הקרבנות דכתיב בהו זאת, זאת תורת העולה כו׳26 וזאת תורת המנחה כו׳27 וזאת תורת האשם כו׳28, כי העלי׳ דקרבן אהרן היא בבחי׳ זה, בחי׳ שם מ״ה כו׳. דזה מרמז על הגילוי דלעתיד, שאז יהי׳ ענין מראה באצבעו ואומר זה, דהגם שהי׳ ענין זה בקריעת ים סוף29, מ״מ עיקרו יהי׳ לעתיד לבוא כמ״ש30 ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה גו׳.

אמנם31 בזה גופא יש ב׳ אופנים, אם העלי׳ והבירור הב׳ נעשים מעצמם כשמגיע זמנם, או שענין זה בא ע״י עבודת האדם. וזהו מה שממשיך בכתוב ולא יבושו עמי לעולם, דאפשר שהגילוי יהי׳ באופן של יבושו, ע״ד נהמא דכיסופא32. דענין נהמא הוא לחם שכל דבר מאכל קרוי לחם33 [ונהמא הוא לחם בלשון ע׳ אומות], ונהמא דכיסופא הוא כאשר הלחם בא שלא ע״י עבודה. ומביא בלקו״ת שם34 דוגמא לזה ממארז״ל35 שהכלה הופכת פני׳ ואוכלת, דמכיון שכל מה שהכלה אוכלת הוא של בעלה, ולכן יש בזה בושה ולכן היא הופכת פני׳. ויש לומר דמה שמביא דוגמא מכלה דוקא הוא להורות הרבותא שבזה, דהגם שהמדובר כאן הוא בכלה, שאצלה הכל הוא בתכלית השלימות, שלימות האכילה דשבעת ימי המשתה וכו׳, מ״מ גם בזה יש ענין של בושה כאשר היא רק בבחי׳ מקבל, ולפיכך הופכת פני׳. משא״כ לעתיד לבוא שאז תתגלה מעלת הכלה עצמה, וכמו שאומרים בנוסח שבע ברכות משמח חתן עם הכלה, שהכלה היא בשוה אל החתן, ואדרבה לעתיד לבוא הרי נקבה תסובב גבר36, הנה אז ולא יבושו עמי לעולם, מכיון שיתעלו כל כך שמצד עבודתם יהי׳ אצלם הבירור והעלי׳ הב׳.

והנה נת״ל שקרבן אהרן פירושו עלי׳ ובירור נוסף באהרן עצמו, אבל מ״מ הרי הבאת קרבן זה גופא היא ע״י אהרן, כמפורש בהכתובים (ואין מקרא יוצא מידי פשוטו37), וכן הוא גם בפנימיות הענינים38, שלאהרן עצמו ניתן הכח לא רק להעלות ולברר את כל שאר הקרבנות, דהיינו העלי׳ הראשונה, הבירור דשם ב״ן, אלא עוד זאת, שניתן בידו גם הכח על העלי׳ הב׳, הבירור דלעתיד לבוא. והטעם שיש לו כח זה הוא משום שהוא בבחי׳ הביטול כמ״ש39 ונחנו מ״ה, שזה אמרו משה ואהרן, דמכיון שהי׳ בבחי׳ ביטול לפיכך ניתן לו כח זה גם לברר הבירור הב׳. והכח לזה קיבל אהרן בפשטות מזה שכך נצטוה ע״י משה רבינו מפי הגבורה.

והנה נת״ל40 בענין מ״ש41 ויקרא אל משה, דקאי על גילוי בחינה הכי נעלית שנמשכה למשה, עד שענין זה נרמז בא׳ זעירא דויקרא שנמשך בה בחי׳ א׳ רבתי דאדם שבדברי הימים42 (ויש לומר הרמז בזה שאדם זה נאמר בדברי הימים דוקא, דהיינו שענין זה נמשך למטה מטה לגדרי הזמן והמקום, דברי הימים), דמבואר ע״ז בלקו״ת פ׳ ויקרא43 ששייך בחינות אלו בכל דור ודור באתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא44, דהפירוש העיקרי בזה הוא שקאי לא רק על יחידי סגולה שבדור אלא על כאו״א מישראל שיש בו בחי׳ משה אשר בקרבו45, והיינו שבכאו״א מישראל בכל דור ודור נמשך ענין ויקרא אל משה עם כל העילויים שבדבר. ועד״ז יש לומר גם בעניננו, דכח זה שניתן ע״י משה לאהרן שיוכל לברר בשלימות גם הבירור השני, הנה כח זה ישנו בכל דור ודור בכאו״א מישראל מצד בחי׳ משה שבו.

וע״י שלימות העבודה בכל ענינים אלו זוכים בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו, משה גואל ראשון ודוד מלכא משיחא שהוא גואל אחרון. ובפרט שעומדים בסמיכות למוצאי שבת קודש, דאז הרי אוכלים סעודתא דדוד מלכא משיחא46 שהיא מעין הסעודה הנ״ל דלעתיד לבוא. ובמיוחד ע״פ המבואר בשולחן ערוך47 בענין סעודת מוצאי שבת שנקראת בשם מלוה מלכה, שהשבת לא הלכה לה אלא שמלוים את השבת שנמצאת עדיין. ויהי רצון שנזכה לכל זה בקרוב ממש, ובאופן דלא עיכבן אפילו כהרף עין48.

__________

1) פסוק כו.
2) ז, א ואילך. וראה גם מאמרי אדה״ז: הנחות הר״פ ע׳ סא ואילך; תקס״ז ע׳ רנא ואילך; נביאים ע׳ רמו ואילך. אוה״ת פרשתנו (צו כרך ד) ע׳ תתקסב ואילך.
3) מיום ח׳ אלול תרצ״ט (נדפס בהוספה לתו״א ולקו״ת הוצאת קה״ת. אגרות-קודש שלו ח״ד ע׳ תקס ואילך).
4) ז, ד.
5) פ״ח, ב.
6) פרשתנו ו, ג.
7) ס׳ שופטים יד, יד.
8) ראה לקו״ת פרשתנו שם, ג. וראה תניא פ״ז. ובכ״מ.
9) משנה וברייתא סוף קידושין.
10) ראה זח״ג עג, א.
11) ראה לקו״ת שם ואילך.
12) ראה לקו״ת שם ח, ד.
13) תו״א ויצא כא, ד. בכ״ז – ראה ד״ה תפלה לדוד וד״ה ויהי ביום השמיני שנה זו (סה״מ נ״ך-מאחז״ל. לקמן ס״ע קנב ואילך).
14) ויצא כח, כא.
15) בכ״ז – ראה לקו״ת שם ז, ד ואילך. ועוד.
16) ראה לקו״ת שם, ג. ח, ב ואילך.
17) ראה ב״ב עד, ב ואילך.
18) ראה גם לקו״ת שמיני ד״ה לויתן זה יצרת וביאורו (יח, א ואילך).
19) ל״ת להאריז״ל (טעמי המצות) פ׳ שמיני רד״ה מצות בדיקות חיות ועופות. שם תהלים סו״ס לו. ועוד. וראה מאו״א מערכת ב אות ז.
20) ז, ג. ח, ב ואילך.
21) בכ״ז – ראה לקו״ת שם ז, ד ואילך.
22) ראה זהר פרשתנו (ח״ג) לב, ב. וראה זהר ח״א ו, ב. ח״ב רעח, א. ח״ג יז, א.
23) ד״ה באתי לגני ה׳שי״ת פ״ב (סה״מ ה׳שי״ת ע׳ 113). ד״ה הנ״ל תשי״ב פ״ב (סה״מ מלוקט ח״א ע׳ כא).
24) ראה זהר ח״ב רלט, א. ח״ג כו, ב.
25) בכ״ז – ראה לקו״ת שם ח, ב.
26) פרשתנו ו, ב.
27) שם, ז.
28) שם ז, א.
29) שמו״ר פכ״ג, יד. פרש״י בשלח טו, ב.
30) ישעי׳ כה, ס (הובא בלקו״ת שם ח, ב). וראה תענית בסופה. שמו״ר שם. נת׳ בסה״מ תרנ״ד ע׳ קנג ואילך. ועוד.
31) בכ״ז – ראה לקו״ת שם ז, סע״ג ואילך.
32) ראה לקו״ת שם, ריש ע״ד.
33) ראה פרש״י ויצא לא, נד. אמור כא, יז. ועוד.
34) שבהערה 31.
35) פסחים פו, א (במשנה).
36) ירמי׳ לא, כד.
37) שבת סג, א. וש״נ.
38) בכ״ז – ראה לקו״ת שם ח, א.
39) בשלח טז, ז-ח.
40) בד״ה ויקרא אל משה שנה זו (לעיל ע׳ לו ואילך).
41) ר״פ ויקרא (א, א).
42) א א, א.
43) א, ד.
44) תקו״ז תס״ט (קיב, רע״א. קיד, רע״א). וראה ב״ר פנ״ו, ז. אגה״ק בסוף הביאור לסי׳ ז״ך.
45) תניא רפמ״ב.
46) סידור האריז״ל כוונת הבדלה ומו״ש. פע״ח שער (יח) השבת ספכ״ד. וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 489 הערה ד״ה מוצאי שבת-קודש.
47) או״ח סימן ש. שו״ע אדה״ז שם.
48) ע״פ מכילתא ופרש״י בא יב, מא.

[סה"מ ויקרא ע' נה ואילך]

כעין שיחה. נדפס בסה״מ תשמ״ז ע׳ קט ואילך. התוועדויות תשמ״ז ח״ג ע׳ 35 ואילך. [מאמר הב׳ דהתוועדות זו אינו שייך לפ׳ צו].

סגירת תפריט