ט) ויחלום והנה סולם גו׳ – ש״פ ויצא, ט׳ כסלו ה׳תשכ״ה

״המאמר הי׳ כעין שיחה דרוש הצ״צ המביא בפנים שם דרוש כ״ק מו״ח אדמו״ר האמצעי, בענין ויחלום והנה סולם מהמדרש שרומז לג׳ ענינים. תפילה, תורה, חלומו של נבוכדנצר. וביאור ארוך בזה. ובסיומו שם מביא בענין הקליפות שיהיו אין ואפס בימות המשיח כמ״ש כל הגוים כאין נגדו וכאפס ותהו נחשבו לו, ומציין שם לתניא פי״ט״ (מיומן א׳ התמימים).
תוכן מאמר זה הוגה ע״י כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בסגנון שיחה, ונדפס בלקו״ש ח״ה ע׳ 382 ואילך. לא הגיע לידינו לע״ע הנחה ממאמר זה.

סגירת תפריט