"והנחה למדינות עשה…"

"והנחה למדינות עשה…"

לכבוד הדפסת הכרך האחרון של דברי משיח משנות הנו"ן (תש"נ ח"ה) בימים אלו, יימכרו כל הכרכים שהופיעו עד כה בהנחה של 10%!

כדי לקבל את הספרים במחיר ההנחה, יש להזמינם מהנציג המקומי לא יאוחר מכ"ה אדר שני, בדמי הרשמה סמליים של 4 ש"ח [בארה"ב: 1$] לספר (יתרת התשלום – עם קבלת הספרים).

כמו"כ לכבוד התחלת המלאכה על דברי משיח תשמ"ט חלק א', תחולק תשורה מיוחדת לכל הרוכשים מנוי חדש על כרכי תשמ"ט* ("ויהי בשלשים שנה") – קובץ "פסח בליובאוויטש תשד"מ-תשנ"ג", ובו יומנים מחג הפסח בעשור האחרון בו זכינו לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעיני בשר (הקובץ יחולק באופן בלעדי למנויים, ולא יימכר בנפרד).

ויהי רצון שנזכה לשמוע "דברי משיח" מפיו של משיח תיכף ומיד ממש!

*) מי שיש לו כבר מנוי על חלק מכרכי תשמ"ט (לפחות עד חלק ב'), זכאי לקבל את התשורה. כמו"כ תחולק התשורה לכל משתתפי מבצע "עת לבנות" (ללא צורך בתשלום נוסף).

סגירת תפריט