הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ג

הופיע: דברי משיח תשמ"ט ח"ג

היום, יום הבהיר י"ט טבת – "דידן נצח" ("ויהי בשלשים שנה") – הופיע ממכבש הדפוס כרך השלישי מדברי משיח תשמ"ט, והוא כרך הט"ז בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מכ"ג שבט עד ל' ניסן, אדר"ח אייר תשמ"ט, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר ניתן להשיג במרכז ההפצה "ממש" (טל' 077-5123770) ובימים הקרובים ברחבי אה"ק, ובעוד מספר שבועות – בשכונת המלך קראון הייטס.

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

סגירת תפריט