הוספה ג) ונקדשתי בתוך בני ישראל גו׳ (הנחה) – ש״פ אמור, י״ג אייר ה׳תשכ״ה

בס״ד. ש״פ אמור, י״ג אייר ה׳תשכ״ה

הנחה בלתי מוגה

ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה׳ מקדישכם1. הנה כתיב2 והייתם לי סגולה מכל העמים גו׳ ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומבואר שזה קאי על ג׳ עטרות3, וזהו מה שמבואר בלקו״ת4 מה שהוא מקשר זה עם ענין ג׳ קדוש, ומביא5 המדרש6 מהג׳ עטרות שאחד נתן על ראשו כו׳, ומבואר שגם עטרה הא׳ שנתן על ראשו, הנה זה בא ע״י עבודתם של ישראל (בכל מאדך7 בבלי גבול), וכמו שמבואר בחולין8 ברן יחד כוכבי בוקר9 היינו שבטי ישראל, דהמלאכים אומרים קדוש דוקא לאחר אמירת בנ״י. נמצא שגם עטרה הא׳ הוא בא ע״י ישראל ע״י עבודתם.

ובזה מובן מה שיש סתירה, דהנה באור התורה על הסדרה10 מביא המדרש11 דיכול כמוני, ובתמי׳ ומקשה בזה שלכאורה איך אפשר להיות גם הוה אמינא דיכול כמוני, עד אשר צריכים לפסוק למעט את זה, ומבאר שם שאין הכוונה כמוני ממש, אלא זה שנמשך ממנו [שזה כבר נדפס ואפשר להסתכל בפנים (און מען קען אַריינקוקען אינעווייניק)].

והנה בלקו״ת בפרשת נצבים12 מביא בפשיטות דיכול כמוני, דע״י אתם נצבים גו׳ כולכם13 באים לכמוני ע״י התשובה. ולכאורה הוא סברות הפוכות, דבאוה״ת מקשה בפשטות שזה אי אפשר להיות גם הוה אמינא, ובלקו״ת הוא אומר בפשיטות דאפשר להיות יכול כמוני.

והנה הביאור בזה הוא, שמה שמבואר בלקו״ת מדובר בענין תשובה מה שעצם ענין התשובה הוא סברות הפוכות, דהרי ענין התשובה הוא למעלה מן השכל, דבמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיק גמור אין יכול לעמוד14, דתשובה שהוא למעלה מהשכל, מה שבצדיק הנה כל מה שהוא קרוב ביותר להבין גדלות הבורא, הנה ביותר אינו מונח (לייגט זיך נישט אָפּ) ענין התשובה, מה שמאן דמחוי במחוג קמי׳ מלכא כמבואר בגמרא15, ושאלו לחכמה שאלו לנבואה ושאלו לתורה ולא מהני ענין התשובה, ודוקא ע״י שאלו להקב״ה שהוא למעלה מהתורה באין ערוך, אפשר להיות ענין התשובה16.

והנה בנצבים איירי בענין כולכם מצד ענין התשובה, וזה יכול להגיע כל כך עד יכול כמוני, אלא שאח״כ הוא צריך לבוא בראשיכם כו׳ בהבנה והשגה, אבל ההתחלה צ״ל מן שאלו מהקב״ה כו׳, ואח״כ הוא בא ג״כ בהבנה והשגה ובתורה, הוי׳ שבתורה גופא, וכמ״ש17 טוב וישר הוי׳ על כן יורה חטאים בדרך כו׳, אלא שגם זה שהוא בתורה הוא למעלה מהשגת התורה.

וע״י עבודה זו הנה באים למלא כל הארץ כבודו18, שזהו למעלה מקדוש קדוש כו׳, גם מקדוש הא׳, וכמבואר בתקס״ב19. וזהו ענין לא זז מחבבה עד שקראה אמי אחותי בתי20, דאמי הו״ע עטרה שעטרה לו אמו21, אחותי הו״ע התורה, שהו״ע אחוה וריעות, ובתי הו״ע מצוות. ובאמת הרי בתו״א22 מבואר על רני ושמחי בת ציון23 דענין בת יהי׳ דוקא לעתיד, ובת הוא נעלה ביותר, ולא אמי. אלא שעכשיו העבודה היא במסירות נפש, ועיקר הכוונה הוא הירידה בבתי, במצוות שכללותם הו״ע צדקה24, אלא שעכשיו אין רואים המעלה בזה ודוקא לעתיד לבוא כשיסתלק ההעלם הנה רני ושמחי כו׳, שיתגלה מעלת המצוות.

וזהו ענין הצדקה לברר את העולם למטה, ודוקא ע״י הצדקה הנה הוא קימת סוכת דוד הנופלת25, שנפלה כבר למטה, ולכן כתב אדמו״ר הזקן באגה״ק26 שדוקא בשני אלפים תורה27 הנה ותלמוד תורה כנגד כולם28, ועכשיו הנה ע״י עבודת הצדקה יהי׳ קימה לסוכת דוד, עד שיהי׳ קימה אשר לא יוצרך עוד לעלי׳.

והנה, עכשיו אנו בין פסח לשבועות, דאע״פ שענין פסח הוא עבודת הצדיקים, הנה מכל מקום עכשיו הו״ע ספירת העומר, כמבואר בענין וספרתם בזהר שזהו עד שכתוב וספרה שבעת ימים, לטהר מטומאה, והוא ענין דעבודת בעל תשובה, ועי״ז פועלים שמגיעים למלא כל הארץ כבודו.

__________

1) פרשתנו (אמור) כב, לב.
2) יתרו יט, ה-ו.
3) ראה במדב״ר פי״ד, י (ושם: שלש גדולות).
4) ריש פרשתנו (לא, א ואילך).
5) שם לה, א.
6) ויק״ר פכ״ד, ח.
7) ואתחנן ו, ה.
8) צא, סע״ב.
9) איוב לח, ז.
10) בתחלתה (ע׳ קה).
11) ויק״ר שם, ט. וראה גם ב״ר פ״צ, ב
12) נא, ג.
13) ר״פ נצבים (כט, ט).
14) רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ד (מברכות לד, ב).
15) ראה חגיגה ה, ב.
16) ירושלמי מכות פ״ב ה״ו. יל״ש תהלים רמז תשב. ועוד. וראה סה״מ תרכ״ט (קה״ת, תשנ״ב) ע׳ שסא ואילך. תרס״ד (קה״ת, תשנ״ד) ע׳ קז ואילך. תער״ב-תרע״ו ע׳ לב. ועוד.
17) תהלים כה, ח.
18) ישעי׳ ו, ג.
19) ראה מאמרי אדה״ז תקס״ב ח״א ע׳ י.
20) שמו״ר פנ״ב, ה. שהש״ר פ״ג, יא (ב).
21) שה״ש ג, יא.
22) מקץ לח, א-ב.
23) זכרי׳ ב, יד.
24) ראה תניא פל״ז (מח, ב).
25) ע״פ עמוס ט, יא.
26) סימן ט.
27) ראה סנהדרין צז, סע״א. ע״ז ט, א.
28) פאה פ״א מ״א.

[סה"מ ויקרא (הוספות) ע' שסט ואילך]

סגירת תפריט