בשורה טובה: דברי משיח תשל"ח

בשורה טובה: דברי משיח תשל"ח

בס"ד, ימי הסליחות תשפ"א

לכבוד ידידינו אנ"ש והתמימים שיחיו
וכל אשר בתורתו של משיח חפצו

שלום וברכה!

נמצאים אנו בסיום שנת תשפ"א, ובימי ההכנה לשנת תשפ"ב הבעל"ט.

בשנה החולפת זכינו ב"ה לברך על המוגמר בכמה מישורים: לקראת חודש תשרי הופיע הכרך האחרון של דברי משיח תשמ"ט, והכרך השלישי והאחרון בסדרת תשרי בליובאוויטש; לקראת ה' טבת הופיעה סדרת ספר המאמרים ע"ס פרשיות התורה והמועדים בהוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות (וכן כרך מילואים), ובמבצע חסר תקדים נמכרו למעלה מאלף סטים תוך שבוע ימים; ובימים אלה הופיע הספר החמישים שבהוצאת המכון (דברי משיח תשמ"ח ח"ב), וכן נמצא בדפוס הוצאה חדשה ומתוקנת של דברי משיח תשנ"ב ח"א. כמו"כ הותחל פרוייקט חדש – עריכת כל קטעי הוידיאו של שיחות הקודש עם כיתוביות בלה"ק (לע"ע הופיעו כל שיחות שבט-אד"ר תשנ"ב וסוף ניסן-אמצע אלול תנש"א), ומידי שבוע בשבוע הופיע קובץ מיוחד עם התוועדויות שנת תשמ"ז.

במדה מסויימת, עם הופעת הקובץ האחרון של שנת תשמ"ז (ש"פ נצבים-וילך), הושלם שלב ראשון ועיקרי בסדרת דברי משיח: רובן ככולן של שיחות שנות תשמ"ז-תשנ"ב הופיעו כשהן מוגהות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ועד עתה לא נדפסו מהן הנחות בלתי-מוגהות בצורה מסודרת (כי אם באופן חלקי ו/או מקוצר וכו'), וכעת בפעם הראשונה ניתן ללמוד כל שיחות אלה גם בצורת אמירתן המקורית, בהוספת פרטים רבים שלא באו בדפוס מעולם (מהנחות פרטיות, הקלטות ה"חזרה" וכדומה).

ובימים אלה, עומדים אנו בפרשת דרכים: האם להמשיך בשנה הבעל"ט בהדפסת שיחות שנת תשמ"ו, או של שנה אחרת?

שיחות שנת תשמ"ב-תשמ"ו הופיעו, במתכונת "בלתי מוגה" (כשרק חלקים פה ושם מוגהים ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א), כבר בלה"ק בסדרת התוועדויות. והגם שבהנחות (באידיש) של "ועד הנחות התמימים" יש פעמים רבות הוספות ושינויים לגבי ההנחה בלה"ק – הרי אין בזה חידוש גדול כל כך כמו שהי' בהדפסת השיחות של תשמ"ז-תשנ"ב.

ולאידך, לנגד עינינו עומדים דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בש"פ נח תשמ"ז (שבהשגח"פ הופיעה על ידינו בשנה זו), וזלה"ק: "קביעות שנה זו היא כמו הקביעות דשנת תשמ״ג, שגם אז חלה שבת פרשת נח בששה בחשון. ונאמרו אז כמה הוראות ולימודים בקשר לכך, כפי שכבר נדפס, וכל אחד יכול להסתכל שם, ו״אותיות מחכימות״, ולהפיק את ההוראות, עד לפועל וכדרוש" (וראה גם שיחת ש"פ וירא תשמ"ז בסופה עד"ז).

לקראת ש"פ שופטים וש"פ תצא השנה (שבשתי שבתות אלו לא התקיימו התוועדויות בשנת תשמ"ז), נדפסו התוועדויות משנת תשמ"א – כקביעות שנה זו, והדבר התקבל באהדה רבה בקרב הציבור. כמו"כ הופיע השנה במהדורה מיוחדת ספר המאמרים תשל"ז (כקביעות שנת תשפ"א), ואנ"ש והתמימים עטו על זה כמוצא שלל רב.

ובהתאם לכל זה, ובברכת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – הננו שמחים לבשר שאי"ה במהלך השנה הקרובה יודפסו ההתוועדויות של שנת תשל"ח, שכולה כקביעות שנת תשפ"ב. והחידוש שבזה כפול: שיחות אלו מעולם לא נדפסו בתרגום ללה"ק, ומחלקן (בתקופה שלאחר שמח"ת) מעולם לא הופיעה הנחה בלתי מוגה.

לאחר סיום הדפסת הכרכים השייכים לשנות תשמ"ח ותשמ"ז, יודפסו אי"ה כרכים של שנת תשל"ח. ולאחר מכן נמשיך אי"ה עם שנת תשל"ט (כקביעות שנת תשפ"ג), וכו'. [כל זה – רק אם ח"ו לא נזכה להתחדשות קביעת החדשים ע"פ הראי', שבהתאם לכך עלולה להשתנות הקביעות וכו'].

ובהזדמנות זו, הננו לפנות בבקשה כפולה ומכופלת, שכל מי שברשותו הנחות, הקלטות, קטעי וידיאו, יומנים ועוד המתעדים את דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שטרם פורסמו, ובפרט מהשנים תשמ"ז-תשמ"ח ותשל"ח, שיועיל לשגר זאת אלינו בהקדם האפשרי, וזכות הרבים תלוי' בו.

[כמו"כ כל מי שבאפשרותו לסייע במימון ההוצאות השוטפות של המכון, ע"י רכישת הקדשות בספרים, בקבצים או בקטעי הוידיאו, או בהוראת קבע וכדומה, וכן מי שביכלתו לסייע בזירוז עצם העריכה וההוצאה לאור, מתבקש לפנות אלינו בהקדם. "ואשרי חלקם וגדול זכותם של כל אלו ושל יוצאי חלציהם שי' שהתעסקו וממשיכים להתעסק בהדפסת הספרים, ע"י סיוע בממונם, או טירחא בגופם וכיו"ב" (דבר מלכות ש"פ חוקת תנש"א)].

ויהי רצון, שעוד לפני התחלת שנת תשפ"ב נזכה לקיום דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בערב יום הכיפורים תשמ"ו (תרגום חפשי משיחה המוגהת): ". . נפעל בדרך ממילא שנת פדות, פדי' מכל הענינים המבלבלים, עד ל"פדות" בתכלית השלימות, שזהו באופן של "פדה בשלום נפשי" . . וענין זה – "פדה בשלום נפשי" – קשור עם גאולת תורת החסידות כפי שהיא באופן של "יתפרנסון" מני' בגלותא – בתורת חסידות חב"ד, ע"י נשיאי חב"ד . . וכאמור, שנת "פדה בשלום נפשי" – הפדי' הפרטית, ומ"פדה בשלום נפשי" הפרטי באים תיכף ומיד ("עם ענני שמיא") לפדי' הכללית, "פדה בשלום נפשי" ע"י משיח צדקנו".

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
והתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש נאו,
"המכון להפצת תורתו של משיח"

סגירת תפריט